REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 7-12, anul XXXII, 2022


CRITICĂ. ESEU

Mihai CIMPOI


„Postliminiumul” basarabean

Theodor CODREANU


Reabilitarea obiectivităţii

Viorica-Ela CARAMAN


Poezia ca domeniu ştiinţific

Iulian BOLDEA


Ludic şi ironie în proza optzecistă

Anatol GAVRILOV


Un cuvânt despre cuvântul nostru latino-român

Alex. ŞTEFĂNESCU


Grigore Vieru

Mihai CIMPOI


Grigore Vieru: carte de învăţătură

Constantin CIOPRAGA


Grigore Vieru – poetul acestui neam

Eugen SIMION


Un poet cu lira-n lacrimi...

Theodor CODREANU


Dialogul cu moartea

Viorica-Ela CARAMAN


Grigore Vieru1 şi Emil Cioran în circumferinţa ideilor comune

Ana BANTOŞ


Doi poeţi mărturisitori: Alexei Mateevici şi Grigore Vieru. Tranziţia de la memorie la istorie*

Mihai UNGHEANU


Taina care mă apără

Ion PACHIA-TATOMIRESCU


Mesianicul simbol al mamei în lirica lui Grigore Vieru

Dan MĂNUCĂ


Caragiale şi Delavrancea: posomoreala naturalismului

Diana VRABIE


Adolescentul în căutarea sinelui

Ilie MOISUC


Mircea Eliade – implicaţiile scriiturii eseistice

Adriana CAZACU


Poezia lui Liviu Deleanu din perioada interbelică: deschideri spre modernitate

Dumitru IRIMIA


Ipostaze ale întîlnirii metapoetice între Nichita Stănescu şi Mihai Eminescu

Nicolae GEORGESCU


Metafora luminii în poezia lui Eminescu (I)

Iulian BOLDEA


George Coşbuc – metamorfozele lirismului (II)*

Iulian BOLDEA


Grigore Vieru – valoare şi adevăr poetic

Iulian BOLDEA


George Coşbuc – metamorfozele lirismului (I)

Diana VRABIE


Corespondenţa – între confesiune şi ficţiune

Guillaume DURAND


Mircea Eliade et la fondation de la principauté moldave: entre ethnoarchéologie et sources historiques

Alina BUZATU


Narativul poetic. Studiu de caz: Zenobia de Gellu Naum

Diana VRABIE


Mircea Eliade sau contradicţiile unui spirit

Dina COJOCARU


Valorificări ale mitului grecesc în poezia lui Ştefan Augustin Doinaş

Inga CIOBANU


Gabriela Melinescu în dialog cu alteritatea (II)

Iulian BOLDEA


Bacovia. Reprezentările eului poetic

Diana VRABIE


Diferenţieri tipologice între discursul autobiografic şi cel biografic

Ana BANTOŞ


Doi poeţi mărturisitori: Alexei Mateevici şi Grigore Vieru. Tranziţia de la memorie la istorie*

Dumitru IRIMIA


Sensuri brâncuşiene în două „încifrări” poetice: Lucian Blaga şi Mircea Eliade

Iulian BOLDEA


Ion Minulescu şi măştile poeziei

Constantin CIOPRAGA


Doina Uricariu – expansionism şi interiorităţi

Lucia CIFOR


Grigore Vieru şi geniul limbii

Diana VRABIE


Hermeneutica lui Anton Holban

Cristinel MUNTEANU


Oameni şi cai (de la Marin Preda citire)

Adrian Dinu RACHIERU


Nicolae Breban vs. „romanul minimalist”

Dan MĂNUCĂ


Parabola condiţiei umane. Serafim Saka

Aliona GRATI


Identitate personală / identitate narativă în romanul Zbor frânt de Vladimir Beşleagă

Victor DURNEA


Realitate şi ficţiune în romanul În preajma revoluţiei (două tragedii siberiene)

Inga CIOBANU


Gabriela Melinescu în dialog cu alteritatea (I)

Ion HADÂRCĂ


Mioriţa

Viorica-Ela CARAMAN


Temporalitatea – criteriu de definire a imaginarului poetic (contemporan)

Florica BODIŞTEAN


Propuneri pentru o clasificare modală a liricului

Theodor CODREANU


Constantin Virgil Negoiţă şi logica raiului

Iulian BOLDEA


Ion Heliade Rădulescu. Roluri şi măşti ale poeziei

Constantin CIOPRAGA


Arcadie Suceveanu – între tradiţie şi modernitate

Constantin CIOPRAGA


Aura Christi. Introspecţie şi aventură imaginară

Iulian BOLDEA


Romantism şi simbolism în poezia lui Alexandru Macedonski

Dorina BALMUŞ


Poetica rupturii la Eminescu şi Stănescu

Diana VRABIE


Ofensiva autenticităţii

Iulian BOLDEA


Livresc şi parodic în poezia lui Mircea Cărtărescu

Ana BANTOŞ


Îndepărtarea şi întoarcerea lui Ion Vatamanu

Diana VRABIE


Descifrări în poetica eului

Mioara KOZAK


Sara pe deal. Gramatică & poezie

Diana VRABIE


Autentic, estetic şi verosimil

Doina BUTIURCA


Introducere la o hermeneutică a simbolului sacru

Mioara KOZAK


Intertextul eminescian. Perspective (post)moderne

Tatiana BUTNARU


Sensuri mito-folclorice în poezia contemporană (motivul arborelui)

Adrian CIBOTARU


Formula poetului decadent: Minulescu + Bacovia

Cristinel MUNTEANU


Observaţii privind stilul lui Fănuş Neagu

Ana BANTOŞ


Vasile Coroban. Spiritul critic şi raportarea la marea literatură

Ioan MILICĂ


Nuvela Golanii de Liviu Rebreanu. Studiu stilistic

Adrian Dinu RACHIERU


Cioran şi „rugăciunea negativă”

Antonio PATRAŞ


La răsăritul temniţei. Despre suferinţă şi revelaţiile durerii

Ioan MILICĂ


Imagini şi imaginar în poezia lui Emil Brumaru

Iulian BOLDEA


Dualismul poetic paşoptist. Grigore Alexandrescu

Adrian Dinu RACHIERU


Mitologie şi poezie (I)*. Cazul Nichita

Iulian BOLDEA


Retorica peisajului şi fascinaţia vizualităţii în pastelurile lui Vasile Alecsandri

Adrian Dinu RACHIERU


Mitologie şi poezie (II). Cazul Labiş

Theodor CODREANU


Ion Barbu în cvasipostumitate1

Iulian BOLDEA


Ana Blandiana. Revelaţiile poeziei

Viorica-Ela CARAMAN


Grigore Vieru şi retragerea în taină a prezentului

Iulian BOLDEA


Tentaţia istoriei literare

Viorica-Ela CARAMAN


Emilian Galaicu-Păun. Poezia ca itinerar către elementaritate

Mircea A. DIACONU


Mihai Ursachi, „Mântuitorul ironic” în „cetatea putreziciune”

Gheorghe MANOLACHE


Eshatologie şi secularizare în straie postmoderne

Adrian Dinu RACHIERU


Poezie și mitologie (III)*. Adrian Păunescu: „diateza lirică”

Theodor CODREANU


Fenomenologia poetică a lui Ion Barbu (I)

Mircea A. DIACONU


I. L. Caragiale. Euforia fatalităţii

Viorica-Ela CARAMAN


Modele paradigmatice ale timpului poetic românesc1

Dan MĂNUCĂ


Între romantism şi simbolism: Noaptea de decemvrie

Mircea A. DIACONU


Poezia, precum banda lui Möbius...

Nicoleta REDINCIUC


Zahei orbul sau între lumină şi întuneric

Theodor CODREANU


Fenomenologia poetică a lui Ion Barbu (II)

Ancuţa COZA


Translatarea scripturală a experienţelor. Patimile după Piteşti – mesager empatic al reeducării

Ana BANTOŞ


Mihail Ion Ciubotaru. Spunerea ca ieşire din somnul memoriei

Doris MIRONESCU


O carte a memoriei – Vizuina luminată de M. Blecher

Viorica-Ela CARAMAN


Timp şi afectivitate în „sinestezia morţii”. Trei studii de caz

Ana BANTOŞ


Nicolae Mătcaş, îmblânzitorul de cuvinte*

Iulian BOLDEA


Ion Pop. Caligrafii şi reverii

Diana VRABIE


Ionel Teodoreanu, prozatorul-poet al copilăriei şi adolescenţei

Bogdan CREŢU


Din bestiarul lui Dimitrie Cantemir: MONOCHEROLEOPARDALIPROVATOLICOELEFAS-ul1

Doris MIRONESCU


Două moduri de a teatraliza ideologicul: Gh. Asachi şi Alecu Russo

Diana VRABIE


Literatura detenţiei: Sergiu Grossu

Ana BANTOŞ


Realitatea vieţii – realitatea literaturii*

Nicolae RÂMBU


Despre o stranie exorcizare: Elegia de la Marienbad1

Ana BANTOŞ


Ştefan Baştovoi. Evadarea din clişeu*

Adrian Dinu RACHIERU


Constanţa Buzea – cenzura lucidităţii

Viorica-Ela CARAMAN


Dublul bacovian – retractil şi cotidian

Bogdan CREŢU


Din bestiarul lui Dimitrie Cantemir: Brehnacea în căutarea adevărului

Adrian Dinu RACHIERU


Există o „literatură moldovenească”?

Dan MĂNUCĂ


De la identitatea obiectivă la identitatea impusă

Ana BANTOŞ


Vladimir Beşleagă. Radiografia suferinţei*

Diana VRABIE


Oraşul Bălţi în viziunea unor scriitori (Geo Bogza – Un oraş din infern şi Ionel Teodoreanu – La Medeleni)

Sergiu PAVLICENCU


Receptarea literaturii italiene în spaţiul cultural basarabean

Diana VRABIE


Camil Petrescu şi doctrina „substanţei”

Irina DERCACI


Tehnici discursive în textele metapolitice ale lui Octavian Paler

Alexandru BURLACU


Vladimir Beşleagă: drama zborului frânt (II)*

Diana VRABIE


Reportajul ca tehnică literară

Ecaterina CRECICOVSCHI


Problema neoromantismului în literatura română

Petre Gheorghe BÂRLEA


Treptele tăcerii în poezia lui Lucian Blaga

Diana VRABIE


Originalitate, autenticitate, anticalofilie

Dorina BUTUCIOC


Dialog dramat(urg)ic dublu: Mozart şi Salieri – Puşkin şi... Cheianu

Ofelia ICHIM


Petru Manoliu: pasiunea pentru istorie

Vasile CUCERESCU


Dublinul ca personaj în creaţia lui James Joyce

Roxana-Magdalena BÂRLEA


Cronologia imaginarului. Unităţi ale timpului în literatura pentru copii şi tineret

Dumitru TIUTIUCA


Postmodernismul

Ana BANTOŞ


Spiridon Vangheli şi lumea primară*

Mihaela DOBOŞ


Despre baladescul deviat în Vânătoarea cu şoim de Ştefan Aug. Doinaş

Iulian BOLDEA


Mariana Bojan. Fantezism şi melancolie

Ana BANTOŞ


Ion Anton. Punctul de vedere ca punct de sprijin*

Iulian BOLDEA


Adrian Popescu: livrescul ca spiritualizare

Mihaela DOBOŞ


Ştefan Aug. Doinaş şi „discursul mixt”: fragmentele unei pledoarii

Diana VRABIE


Biblia ca sursă de inspiraţie pentru scriitorii români

Elena ŢAU


Dialogismul discursului liric în Limba noastră

Iulian BOLDEA


Dinu Flămând sau depăşirea limitei

Maria CHEŢAN


Nivele de Realitate în fragmentul de roman Kilometrul zero de Ștefan Aug. Doinaș

Ana BANTOŞ


Literatura de la Est de Prut şi reflexele brutalităţii istoriei. Nicolai Costenco

Adrian Dinu RACHIERU


Fănuş Neagu, un dionisiac?

Iulian BOLDEA


Expresivitatea interogaţiei critice

Maria CHEŢAN


Profilul omului demonic în Vizita stelei personale de Ştefan Aug. Doinaş

Doris MIRONESCU


M. Blecher şi revelaţiile bolii. Inimi (deloc) cicatrizate

Iulian BOLDEA


Convergenţe critice

Alexandru Ovidiu VINTILĂ


Părintele Dumitru Stăniloae sau istoria unui drum personal al Crucii

Mihaela DOBOŞ


Ștefan Aug. Doinaș despre lirica lui Nichita Stănescu: o lectură „trialectică”

Adrian Dinu RACHIERU


G. Călinescu – un estet cinic?

Gheorghe CHIVU


Manuscrisele Divinei Comedii

Diana VRABIE


Jack London: aventura scriiturii autentice

Iulian BOLDEA


Parabola ca adevăr sacru

Adrian Dinu RACHIERU


Utopia romanului (I)

Ana BANTOŞ


Vasile Levițchi: Zborul căderii sporește uimit

Doina DRĂGUŢ


Traiectoria lui G. Călinescu

Diana VRABIE


„Ghimpele neamului Löwy” în Scrisoare către tată

Adrian Dinu RACHIERU


Utopia romanului (II)*

Iulian BOLDEA


Actualitatea criticii

Alexandru Ovidiu VINTILĂ


Traian Brăileanu şi Martin Heidegger. O congruenţă anume

Alexandru Ovidiu VINTILĂ


Amor intellectualis, o fenomenologie a spiritului1

Lina CODREANU


Proverbul şi epigrama (I)

Lilia RĂCIULA


Poetica albastrului eminescian

Alexandru Ovidiu VINTILĂ


Constantin Nisipeanu, un poet substanţial

Lina CODREANU


Proverbul şi epigrama (II)*

Igor URSENCO


Lirica basarabeană, un caz de Verwandelte al matricei culturale românești

Cristinel MUNTEANU


Ilie Moromete – filozoful. Un argument

Theodor CODREANU


Călătoria liturgică a lui Theodor Damian (I)

Lina CODREANU


Textele de escortă pentru Istoria ieroglifică şi Ţiganiada (I)

Iulian BOLDEA


Eugène Ionesco – intransigenţă şi valoare

Ana BANTOŞ


Solomon Marcus. Provincialism – modernitate – postmodernitate din perspectiva expansiunii cunoașterii

Theodor CODREANU


Călătoria liturgică a lui Theodor Damian (II)

Iulian BOLDEA


Mircea Eliade – ideologie şi cultură

Iulian BOLDEA


Între extreme. Generaţia ’27

Anatol MORARU


Reprezentări ale războiului în literatura română din Basarabia

Theodor CODREANU


Călătoria liturgică a lui Theodor Damian (III)

Adrian Dinu RACHIERU


„Ucenicul” George Bălăiţă

Ion PACHIA-TATOMIRESCU


Rugăciune către Sfântul Duşman Universal

Lina CODREANU


Textele de escortă pentru Istoria ieroglifică şi Ţiganiada (II)

Theodor CODREANU


O „contraistorie” a literaturii române (II)

Ana BANTOŞ


Discursul postmodern: Nichita Danilov

Tatiana BUTNARU


Gheorghe Vodă şi zborurile sale terestre

Theodor CODREANU


Radu Petrescu şi canonul literar european

Diana VRABIE


Avatarurile corespondenței literare

Adrian Dinu RACHIERU


Sănătatea emoţională în societatea mediatică

Petru URSACHE


Calea Doinei

Ana BANTOŞ


Ioan Alexandru. Particularități ale redefinirii lirismului românesc postbelic

Tatiana BUTNARU


Spiridon Vangheli pe „pajiştea albastră” din lumea copilăriei

Petru URSACHE


Maiorescu şi cultura europeană

Iulian BOLDEA


Istoria literară. Dileme, provocări, (in)certitudini

Adrian Dinu RACHIERU


„Vieţile” lui Nicolae Breban

Ana BANTOŞ


Discursul postmodern: revendicarea memoriei

Mariana CÎLȚ


Biserica Albă de Ion Druță. Relaţia dintre simbolistica titlului, moto şi planurile romanului

Magda URSACHE


Între roman şi eseu

Elena ŢAU


Perspectiva narativă: tehnică şi strategie

Adrian Dinu RACHIERU


Un cărturar huşean (I)

Petru Hamat


„Baladă studențească”: de la alchimia sensurilor la iluzia fantasmelor

Petru URSACHE


N. Iorga despre frumos în arta populară (I)

Adrian Dinu RACHIERU


Un cărturar huşean (II)

Adrian LESENCIUC


Nodurile de semnificație kenning în poezia scaldică

Adrian Dinu RACHIERU


Există o „literatură moldovenească”?

Elena ŢAU


Autenticitatea şi resursele ei în romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu

Adrian Dinu RACHIERU


Augustin Buzura şi miza morală (Proza și publicistica, sub semnul convergenței)

Mircea COLOŞENCO


Petre Țuţea – filosof şi literator

Mircea A. DIACONU


Despre granițe istorice, geografice și culturale

Ana BANTOŞ


Literatura română în postcomunism. Emergența scriiturii feminine

Adrian Dinu RACHIERU


Nichita Stănescu, o „existență poetică”

Iulian BOLDEA


Provocările istoriei literare

Adrian Dinu RACHIERU


Mihail Sadoveanu, un prozator „reeducat”?

Elena ŢAU


Perspectiva internă și cea externă: incursiuni teoretice

Dorina ROTARI


Teorii şi practici ale rescrierii

Adrian Dinu RACHIERU


Eminescu și canonul literar românesc (I)

Adrian Dinu RACHIERU


Eminescu și canonul literar românesc (II)

Theodor CODREANU


Țiganiada arcadiană

Theodor CODREANU


O istorie a gândirii filosofice eminesciene (I)

Mircea COLOŞENCO


Ion Barbu (Dan Barbilian) – poet, matematician, gânditor auster

Adrian Dinu RACHIERU


Mihail Sadoveanu, un prozator „reeducat”? (II)

Theodor CODREANU


O istorie a gândirii filosofice eminesciene (II)

Iulian BOLDEA


Ion Horea – memorie și arhetip poetic

Mihai CABA


O poetă-n neuitare, Magda Isanos

Theodor CODREANU


O istorie a gândirii filosofice eminesciene (IV)

Adrian Dinu RACHIERU


Tudor Arghezi sau Gâlceava cu sinele

Mircea A. DIACONU


Constantin Morariu. O cronică din Bucovina (I)

Iulian BOLDEA


Amintirea unui poet: Traian Furnea

Theodor CODREANU


O istorie a gândirii filosofice eminesciene (III)

Mihai CABA


„Dragă și dulce Veronică”

Iulian BOLDEA


Destin și istorie: proza lui Mihai Sin

Janet NICĂ


Despre epigramă. Cu toată dragostea! O nouă teorie asupra epigramei

Lina CODREANU


Epigramistul Efim Tarlapan

Oxana GHERMAN


Rezonanțele vocii auctoriale în romanul Puzzle sau De ce copacii sunt galbeni de Iurie Bojoncă

Mihai CABA


Gala Galaction – un părinte cu har scriitoricesc

Mircea A. DIACONU


Constantin Morariu. O cronică din Bucovina (II)

Lina CODREANU


Un destin impetuos – Leonida Lari

Iulian BOLDEA


Solomon Marcus. Limbajul matematicii și universul poeziei

Adrian Dinu RACHIERU


Ileana Mălăncioiu sau „Poezia în alb-negru”

Mina-Maria RUSU


Poezia – o expresie esențializată a filantropiei

Adrian Dinu RACHIERU


Ion D. Sîrbu, un Robinson în Isarlîk

Iulian BOLDEA


Valeriu Anania. Logos poetic, taină, credință

Mihai CABA


Sonetul continuă să (în)cânte la vila lui Mihai Codreanu de la Iaşi

Eugen LUNGU


Cromatica simbolurilor

Nadejda IVANOV


Critica literară despre manifestările arhetipale și semnificațiile erosului la Mircea Eliade