REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-3, anul XVII, 2007


ARGUMENT

Ion HADÂRCĂ


Logosul

PRO DIDACTICA

Alina PAMFIL


Elemente de didactica limbii române

Mihaela SECRIERU


Metode de predare-învăţare adaptate specificului limbii şi literaturii române

Constantin ŞCHIOPU


Receptarea operei literare: condiţii, etape şi niveluri

COMUNICARE ŞI LIMBAJ

Iraida CONDREA


Argoul basarabean în stradă şi în presă

Ion CIOCANU


Încă o dată despre umeri şi umere

Tatiana VERDEŞ


Funcţia decodificatoare a deicticelor în limbajul politic actual

ITINERAR LEXICAL

Nicolae FELECAN


Noţiunea „drum” în limba română

Vladimir ZAGAEVSCHI


Nume de familie româneşti (Doga, Goga, Goma, Moga, Popa, Zota)

Jana CIOLPAN


Motivarea unor termeni zoologici

IUVENTUS

Elena COVAL


Conferinţa ştiinţifică a studenţilor filologi

Cătălina IUCAL


Studiu comparativ al traducerii „Mioriţei” în limbile engleză, franceză şi spaniolă

Cristina COJOCARI


Mărcile interactive şi funcţiile lor în dialog (în baza piesei Pygmalion de Bernard Shaw)

Galina NEPOTU


Legislaţia lingvistică şi unele probleme actuale ale limbii române

Maria TROFIM


Caracterul nonarbitrar în terminologia viti-vinicolă

REMEMBER

Vlad POHILĂ


Personificarea gramaticii româneşti (Mioara Avram ar fi împlinit 75 de ani...)

COŞERIANA

Gheorghe POPA


Permanenta „nevoie de Coşeriu”

Nistor BARDU


Concepţia lui Eugeniu Coşeriu despre limba română (I)

MIRCEA ELIADE – 100

Iulian BOLDEA


Memorialistica lui Mircea Eliade

Ana BANTOŞ


Mircea Eliade: etnocentrism şi universalism

CRITICĂ. ESEU

Diana VRABIE


Autentic, estetic şi verosimil

Doina BUTIURCA


Introducere la o hermeneutică a simbolului sacru

Mioara KOZAK


Intertextul eminescian. Perspective (post)moderne

Tatiana BUTNARU


Sensuri mito-folclorice în poezia contemporană (motivul arborelui)

Adrian CIBOTARU


Formula poetului decadent: Minulescu + Bacovia

Cristinel MUNTEANU


Observaţii privind stilul lui Fănuş Neagu

POESIS

Colţul Clubului literar

Drumul către Rosh Ha’ayin

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Dino BUZZATI


Vânători de bătrâni

Ludvik ASKENAZY


Ţipăt

Oscar WILDE


Uriaşul cel egoist

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Oliviu FELECAN


Teribilisme lingvistice

Onufrie VINŢELER


O lucrare utilă

Vlad POHILĂ


Despre „dificil, dar nu şi imposibil”: Istorie, teorie, practică

Diana VRABIE


Recuperând autenticul…

Nicolae RUSU


Maistru, dar şi calfă

Iulian CIOCAN


Jurnal scris fără părtinire

Grigore CHIPER


4-10 octombrie 2004

Emilian GALAICU-PĂUN


29 noiembrie – 5 decembrie 2004

Nicolae POPA


30 mai – 5 iunie 2005

PATRIMONIU

Tudor COLAC


Fenomenul spiritual al povestitului la Iurceni (Consemnări pe marginea repertoriului înregistrat de P. Ştefănucă)

DIALOGUL ARTELOR

Anatol DANILIŞIN


Culoarea este libertatea sufletului meu

Grigore ILISEI


Aurel David – pictorul unui Demiurgos

PIERRE & GILLES


În opera noastră nu există indiferenţă

Vladimir BEŞLEAGĂ


El şi ea în teatrul lui Val Butnaru (câteva reflecţii după spectacolul Avant de mourir)

Tatiana DANIŢĂ


Interpretarea corală la Ismail şi la Edineţ