REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 6-10, anul XIII, 2003


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


E nevoie ca toată lumea să facă lingvistică?

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

Eugeniu COŞERIU


Latinitatea orientală

Declaraţia Adunării Generale Anuale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Şedinţa lărgită a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova pentru discutarea şi aprobarea răspunsului solicitat de Parlamentul Republicii Moldova

Răspuns la solicitarea Parlamentului Republicii Moldova privind istoria şi folosirea glotonimului „limba moldovenească”

Nicolae CORLĂTEANU


Româna literară în Republica Moldova: istorie şi actualitate

Rajmund PIOTROWSKI


O limbă cu două denumiri?

Stanislav SEMCINSKI


Cu privire la necesitatea de a reveni la denumirea tradiţională a limbii moldovenilor

Alexandru DÂRUL

Ion EŢCU


Cum a fost impusă denumirea „limba moldovenească” la Est de Prut?

Silviu BEREJAN


De ce limba exemplară din uzul oficial al Republicii Moldova nu poate fi numită moldovenească?

Vitalie MARIN


Româna – limba comună a două state independente

STAREA DE VEGHE

For al opoziţiei unite

Grigore VIERU


Cred în victoria noastră

Arcadie SUCEVEANU


Sindromul federalizării

Mihai CIMPOI


Politica naţională de stat: concepţie şi anticoncepţie

Anatol CIOBANU


Limba ca factor decisiv în politica naţională a statului

Gheorghe BOBÂNĂ


Stereotipurile etnice şi concepţia politicii naţionale de stat a Republicii Moldova

Mihail Gh. CIBOTARU


Capcana sau concepţie a politicii antinaţionale

Mihail PURICE


Legislaţia lingvistică şi condiţiile însuşirii limbii române de către alolingvi

Ion BĂRBUŢĂ


Program de redresare a situaţiei sociolingvistice sau utopie birocratică?

Petru SOLTAN


Procesul deznaţionalizării continuă accelerat

Ana BANTOŞ


Educaţie prin cuvânt

Anatol PETRENCU


Identitate şi Istorie naţională

Ion CIOCANU


Un atentat oficial la valorile noastre naţionale

Anton MORARU


Ne întoarcem la epoca lui Stalin?

Rezoluţia Conferinţei reprezentanţilor intelectualităţii din Republica Moldova privind proiectul Concepţiei politicii naţionale de stat a Republicii Moldova

SOCIOLINGVISTICĂ

Flavius SOLOMON


Legislaţie şi dispută lingvistică în Estonia şi în R. Moldova (Studiu comparativ)

UNITATEA LIMBII ROMÂNE

Silviu BEREJAN


Unitatea limbii române – funcţionarea ei în Republica Moldova

Ioana VINTILĂ-RĂDULESCU


Limba moldovenească şi limba română

Valeria GUŢU ROMALO


Evoluţia limbii române în Republica Moldova

Gheorghe CHIVU


Limba oficială din Republica Moldova şi unitatea culturii româneşti

Const. C. THEODORESCU


Un stat, o istorie şi o limbă „moldovenească” în Basarabia?

Dumitru IRIMIA


Identitatea şi unitatea românilor în două oglinzi: Mihai Eminescu şi Alexei Mateevici

Ion MĂRII


Prutul nu a fost şi nu este un hotar dialectal sau supradialectal al limbii române

Gheorghe MIHĂILĂ


Specificul şi unitatea limbii române în cercetările lui B. Cazacu

Doru MIHĂESCU


Numele Basarabiei

Maria BÂTCĂ


Unitatea terminologiei culturii populare româneşti

O CARTE BIZARĂ

Gheorghe CHIVU


Un fals dicţionar bilingv

Valeriu RUSU


O „făcătură” lamentabilă

Ion CIOCANU


Act de incultură

Vasile MELNIC


Lipsă de criterii ştiinţifice lexicografice

Ion MELNICIUC


Vasile Stati – un pătimaş al minciunii

VIAŢA CA O CORIDĂ

Alexandru BANTOŞ

Mihai CIMPOI


„Sunt omul dreptei cumpene româneşti”

DE LA GROTESC LA SUBLIM

Mioara AVRAM


Corectitudine de limbă şi corectitudine de gîndire

Ion CIOCANU


Apropo de service

Elena GROSU


Pleonasmele: persuadare şi eroare

Alexei PALII


Omisiunile în comunicarea scrisă

VOCABULAR

Maria GRAUR-VASILACHE


Tendinţe de internaţionalizare şi modernizare a terminologiilor de specialitate

Constantin SIMION


Ortografia şi ortoepia unor cuvinte străine

Vasile MELNIC


Afecţiuni eponimice ca termeni medicali în limba română literară

ANALIZE ŞI SINTEZE

Camelia DANIELA COJOCARU


Spiritualitate arhaică românească în romanul „Baltagul” de Mihail Sadoveanu

Marina CAP-BUN


Câteva consideraţii pe marginea Eroticii lui Nichita Stănescu

Noemi BOMHER


Un pat distrugător

ANIVERSĂRI

Ion EŢCU


Un neobosit septuagenar

Claudia PARTOLE


Omul care caută în tăcere...

PATRIMONIU

Andrei EŞANU


Descriptio Moldaviae în cultura europeană

MAGIA VERBULUI MATERN

Mihai VÂLCU


Cuvinte şi imagini

IGOR VIERU – 80

Igor Vieru (1923-1988)

Alexandru BANTOŞ


Zugrav al sufletului basarabean

Dumitru BATÂR


În faţa timpului şi a neuitării

Constantin SPÂNU


Convergenţe semiotice şi axiologice în creaţia lui Igor Vieru

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

Eugenia DODON

Anatol CIOBANU


O excelentă monografie

Vitalie RĂILEANU


Realul vidat al Câmpiei Borges de Vasile Gârneţ