Cum a fost impusă denumirea „limba moldovenească” la Est de Prut?


Astăzi, cînd s-a ajuns cu chiu, cu vai la înţelegerea faptului că limba vorbită de băştinaşii din partea stîngă a Prutului este identică, ca substanţă, cu limba vorbită de băştinaşii din partea dreaptă a Prutului, cînd mărul discordiei îl constituie doar denumirea acestei limbi aici, în Republica Moldova, e mai mult ca firească întrebarea: de ce se insistă cu atîta înverşunare asupra glotonimului „limbă moldovenească” anume aici, la est de Prut, unde băştinaşii sînt în număr de circa 2,8 milioane, şi nu în Moldova de cealaltă parte a Prutului, cu cele peste 8 milioane de băştinaşi, care după 1812 s-au aflat în condiţii mult mai favorabile păstrării specificului naţional moldovenesc, a conştiinţei de neam moldovenesc, într-un cuvînt, a moldovenismului tradiţional?
Răspunsul corect îl vom găsi dacă ne vom aminti (lucru pe care, de altfel, n-ar trebui să-l uităm niciodată!) de situaţia social-politică ce s-a creat pe teritoriul din stînga Prutului începînd cu anul 1812, cînd în ţinutul acesta, transformat într-o obişnuită gubernie rusească, drept limbă oficială era folosită limba rusă, aborigenilor permiţîndu-li-se să folosească limba maternă ca mijloc de comunicare orală pe la bucătării şi în alte locuri mai retrase. Interesat în înstrăinarea nu numai fizică, ci şi spirituală a populaţiei din stînga Prutului de fraţii lor din dreapta Prutului, imperialismul rusesc a căutat prin toate mijloacele să inoculeze băştinaşilor din est neîncredere, dispreţ şi duşmănie faţă de tot ce e românesc. În Transnistria sovietică vorbirea dialectală moldovenească a fost oficializată ca „limbă moldovenească” cu scopuri politice necamuflate. Cităm din raportul tov. Holostenko, secretar al comitetului regional moldovenesc al PC(b) al Ucrainei, la Conferinţa a IV-a regională din 1927: „Ведь занимаясь национальным строительством здесь, на нынешней территории Молдавской Республики, ни в коем случае нельзя забывать о тех перспективах, которые мы имеем в Бессарабии, ибо наша граница – не Днестр, а Прут. Поэтому вся наша работа в этой области должна быть построена таким образом, чтобы не замкнуться в той территории, которую мы сейчас имеем, а всегда помнить, что работа по национальному строительству в будущем будет проходить также и среди молдаван (и др. национальностей), населяющих Бессарабию. Когда мы решаем целый ряд практических вопросов молдаванизации, мы должны об этом помнить” (Культура Молдавии за годы советской власти. Том I, ч. I, Кишинев, 1975, стр. 147).
Procesul acestei „moldavanizaţii” a căpătat o amploare atît de mare şi o semnificaţie politică atît de categorică, încît doar recunoaşterea faptului că ştii româneşte putea avea urmări dintre cele mai grave, atrăgînd după sine acuzaţia că eşti „duşman al norodului”.
E semnificativă în sensul acesta confesiunea aceluiaşi tov. Holostenko: „Молдаване – это особая народность, развивавшаяся столетия в особых условиях и сейчас не имеющая ничего общего с румынской. Я приведу конкретный пример. Возьмите молдаванина Киора, Бучушкану и других, сидящих на партконференции, и спросите, понимают ли они румынский язык? Мы с Киором как-то говорили по этому поводу. Я сказал, что когда беру румынскую газету, то её прекрасно понимаю, а Киор не понимает. Так если он румын, как же он не понимает своего родного языка? И возьмите любого сидящего здесь молдаванина, и он вам скажет, что по-румынски не понимает”. Fireşte, Chioru nu-şi putea permite ceea ce-şi permitea secretarul comitetului regional.
După cum se ştie, în 1940 şi apoi după 1944 campania împotriva acestor „duşmani ai norodului” s-a deplasat în Basarabia. În lipsa unei intelectualităţi băştinaşe care ar fi putut opune o cît de mică rezistenţă, dar care reuşi să se salveze evacuîndu-se peste Prut, regimul sovietic n-a întîmpinat, practic, nici un fel de greutăţi în „munca” de moldovenizare a basarabenilor ameninţaţi cu deportări şi exterminări nemaipomenite pe aceste meleaguri. Propagarea ostilităţii se făcea pe cele mai diverse căi. În învăţămînt, de exemplu, programele şcolare rezervau un loc destul de modest limbii (bineînţeles, moldoveneşti), literaturii (tot moldoveneşti) şi istoriei ţinutului. În special, dacă ne referim la istorie, în şcoală se studia, în fond, istoria Rusiei (elevul moldovean putea să ştie chiar cîţi amanţi a avut Ecaterina II, dar ţinutul unde locuieşte el rămînea terra incognita, considerat oficial исконно русская земля!), fără a i se comunica măcar cea mai elementară informaţie privind istoria propriului său neam.
Este important de subliniat că în Bucovina, unde moldovenizarea ar fi fost în total dezacord cu interesele Ucrainei Sovietice, moldovenii au rămas la tradiţionala convingere că vorbesc româneşte. Populaţia romanică din Bucovina şi din sudul Basarabiei considerîndu-se români, conducerea Ucrainei Sovietice spera că la o eventuală revendicare teritorială, opunîndu-i pe aceştia moldovenilor, s-ar putea tempera avîntul celor ce ar actualiza problema alipirii la Moldova.
Dezmăţul dezlănţuit în anii ’30 în R.A.S.S.M. şi represaliile din 1940 şi cele de după război în Basarabia au avut efectul scontat, „băgîndu-le minţile în cap” şi filologilor, care erau gata să recunoască nu numai legitimitatea termenului de limbă moldovenească, ci chiar şi a celui de limbă tiraspolenească, dacă lucrul acesta li s-ar fi cerut.
De abia prin anii ’60, cînd au început să fie reabilitaţi cei ce-au contribuit la introducerea în 1932 în R.A.S.S.M. a alfabetului latin şi au reuşit să publice cîte ceva din literatura clasică, fapt pentru care au şi fost declaraţi „duşmani ai norodului”, filologii moldoveni au mai prins la curaj.
Bineînţeles, toată campania de care s-a pomenit mai sus avea un solid suport politic. Tactica folosită de diriguitorii moldovenizatori era următoarea: mai întîi impuneau institutului respectiv o teză care trebuia să fie fondată (în ce mod – nu-i interesa), urmînd ca apoi tot ei să facă trimitere la autoritatea ştiinţifică a institutului în cauză.
Chiar şi unii dintre lingviştii cunoscuţi din România au fost nevoiţi să declare, bineînţeles, nu fără ajutorul organelor de conducere, că recunosc existenţa limbii moldoveneşti. Pe fundalul recunoaşterii idiomurilor sud-dunărene (aromân, macedoromân şi istroromân, care, într-adevăr, au trăsături individualizatoare) drept dialecte ale limbii române afirmaţiile acestea păreau cel puţin deşănţate. Lingviştii din partea locului au încercat atunci să ridice idiomurile sud-dunărene la rang de limbi, considerînd că în compania acestora independenţa „limbii moldoveneşti” ar arăta mai credibilă. Astfel numărul limbilor romanice urca la 13, pe cînd lumea ştiinţifică cunoaşte doar 9.
Se protesta vehement cînd vreo enciclopedie străină sau vreun manual editat în altă parte, enumerînd limbile romanice, nu pomenea de limba moldovenească sau menţiona că este numită moldovenească de localnici limba română vorbită în Basarabia.
Oamenii care au urît tot ce e românesc şi n-au dorit să citească nimic din literatura românească se avîntau în discutarea problemelor de limbă, ce-i drept, preferînd să se folosească de limba fratelui mai mare.
Şi de ce n-ar fi aşa dacă, după cum mărturisea acelaşi tov. Holostenko, „Ставился вопрос и о развитии поэзии, литературы и вообще молдавской культуры. Было бы правильно, если бы мы сказали: „Давайте сделаем так: имеется большая литература в Румынии, возьмем, привьем эту литературу и будем на ней воспитывать наших молдавских поэтов, журналистов и т.д.?” Думаю, что совершенно неправильно. Мы должны воспитывать нашу подрастающую молдавскую интеллигенцию на культуре русской, украинской, которая является культурой победоносного пролетариата и растет и развивается по мере нашего социального строительства. То же и с шрифтом: латинский шрифт труден для молдаванина, поэтому его применение затормозит работу”.
Dacă e să facem abstracţie de anumite interese politice, se pot invoca destule argumente care vorbesc în defavoarea folosirii termenului de limbă moldovenească pentru denumirea uneia dintre cele 9 limbi romanice care deserveşte populaţia romanică concentrată, în fond, la nord de Dunăre. După cum se ştie, limba naţională are mai multe forme de existenţă, printre care principalele sînt: vorbirea literară, vorbirea dialectală, vorbirea argotică şi vorbirea orală neîngrijită. Acestea deservesc diferite sfere de activitate socială. Spre deosebire de forma literară, care are cea mai extinsă sferă de întrebuinţare, fiind unică pentru toţi vorbitorii, la nivelul vorbirii dialectale deosebim mai multe varietăţi care deservesc diferite regiuni: vorbire muntenească, vorbire moldovenească, vorbire ardelenească etc. Limba română nu se opune nici vorbirii munteneşti, nici celei moldoveneşti, nici celei bănăţene... Limba română corelează cu toate aceste tipuri de vorbire, astfel că ea e prezentă şi în cazul vorbirii munteneşti, şi al celei bănăţene, şi al celei moldoveneşti. Termenul moldovenesc, fiind ocupat în sistem pentru denumirea unei manifestări teritoriale a limbii naţionale, nu poate substitui termenul limbă română, care denumeşte limba naţională în genere. Procedeul este inadmisibil şi din punct de vedere logic, deoarece generalul nu poate fi înlocuit prin particular, genul prin specie, întregul printr-o parte.
Fără îndoială, nu e absolut nimic condamnabil în faptul că cineva foloseşte expresiile vorbire moldovenească, a vorbi moldoveneşte, căci ele corespund unei realităţi incontestabile. Ba din contra, avem tot temeiul să ne mîndrim că sîntem moldoveni, că avem un fel al nostru de a vorbi şi de a fi. Dar cînd e vorba de denumirea oficială a uneia dintre cele 9 limbi romanice, trebuie folosit doar termenul de limbă română.
Văzîndu-i pe lingvişti solidari în problema unităţii limbii şi denumirii acesteia, unii sînt tentaţi să le ceară socoteală pentru faptul că pe timpuri au tăcut acest adevăr sau că au susţinut că în perioada sovietică „limba moldovenească” a cunoscut o dezvoltare şi o înflorire fără precedent. Fireşte, şi lingviştii ar putea să-i întrebe, la rîndul lor, pe biologi, de exemplu, unde au fost ei pe timpul dominaţiei faimoasei doctrine a lui Lîsenko, cînd se afirma că biologia sovietică ocupă cele mai avansate poziţii în ştiinţa mondială. Vorba cronicarului: După război mulţi viteji se arată.
Nu s-ar putea spune că specialiştii n-au întreprins încercări de a revedea lucrurile. După sesiunea comună a Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură şi a Institutului de Lingvistică de la Moscova din 1951 şi în urma schimbării conducerii Institutului, s-au produs unele modificări privind orientarea cercetărilor de lingvistică: s-a recunoscut că limba moldovenească e romanică (de unde pînă atunci se afirma că ea e amestecată: romanico-slavă), s-a luat o atitudine mai tolerantă faţă de neologisme, a slăbit întrucîtva „tutela” din partea organelor diriguitoare privind restricţiile de folosire a lexicului în genere. La acestea trebuie adăugată şi încercarea profesorilor Budagov şi Bernştein, de a pune problema unităţii lingvistice moldo-române, încercare ce n-a găsit susţinere în R.S.S.M. La sesiunea ştiinţifică de comunicări din 1972, consacrată problemei variantelor limbii, prin prezentarea limbii române şi a „limbii moldoveneşti” drept variante ale aceluiaşi diasistem se făcea din nou o timidă încercare de a explica faptul că avem aceeaşi limbă literară. Dar chiar şi această nevinovată tentativă a fost calificată ca reprobabilă şi culegerea cu materialele conferinţei a fost dată la cuţit.
Faptul că lingviştii (în situaţia ce se crease) foloseau termenul limba moldovenească, deşi gramaticile şi dicţionarele editate de ei se deosebeau de cele editate în România numai prin grafie, caracterizează doar situaţia de pînă nu demult, cînd mii de cetăţeni, fiind constrînşi, depuneau mărturii false. Şi nu e oare ridicol ca astăzi, cînd lingviştii moldoveni, eliberîndu-se de povara ideologiei comuniste şi solidarizîndu-se cu cei mai prestigioşi romanişti din lume, au spus lucrurilor pe nume, adevărul ştiinţific să umble iarăşi cu capul spart?! Ar fi mult mai onest, credem, să se spună deschis că în Republica Moldova nu mai e nevoie de ştiinţă sau, cel puţin, nu e nevoie de lingvistică, din moment ce tinde să se oficializeze punctul de vedere conform căruia nu savanţii, ci „măria sa poporul-împărat”, şi-n primul rînd „talpa ţării – ţărănimea”, îşi va spune „ultimul şi decisivul cuvînt”. Multe s-au făcut în numele poporului, pentru popor şi cu participarea activă a poporului. De ce nu s-ar mai face una?
 
Limba Română, nr. 4 (22), 1995, p. 33-36.
Comunicare prezentată la Conferinţa ştiinţifică
„Limba română este numele corect al limbii noastre”,
Chişinău, 20-21 iulie 1995