Pururi tânăra antichitate


Limba latină este pururea cel mai bun fundament şi cea mai bună disciplină
pentru orice parte a gândirii noastre...
T. Maiorescu
 
Din epoca antică până în prezent latina străbate, păstrându-şi vitalitatea, peste două milenii. Ea ne evocă mereu nepieritoarea civilizaţie romană, antichitatea ce rămâne pururi tânără prin faptele ei meritorii. Astfel, lumea romană şi-a eternizat limba, pentru a dăinui veşnic prin ea.
Fiind limba unei civilizaţii fundamentale, latina a devenit o necesitate spirituală, o condiţie sine qua non pentru un om cult. Spiritul însă se formează, în mare măsură, în anii de studii liceale. Acestei necesităţi spirituale îi răspunde manualul Limba latină pentru clasa a XI-a, semnat de dr. conf. C. Cemârtan şi dr. hab., pr. univ. A. Ciobanu.
Cartea are drept scop, după cum se relevă în prefaţă, “a-i familiariza pe liceeni cu un minimum necesar de cunoştinţe gramaticale, distribuit în 30 de lecţii, şi a-i deprinde, prin aplicarea lor, să traducă texte latine, fie şi adaptate pentru început”.
Continuând manualul de latină pentru clasa a X-a (ediţia a II-a revăzută şi completată), manualul pentru clasa a XI-a reia în primele lecţii materia studiată în anul precedent.
Morfologia este rezervată pentru clasa a XI-a conţine: declinările a IV-a şi a V-a, sistemul perfectului, diateza pasivă a verbului, pronumele, numeralul, adverbul, gradele de comparaţie etc. Concepţia autorilor privind însuşirea limbii latine cuprinde mai multe aspecte: gramatică, lexic, civilizaţie greco-latină etc., obţinându-se, în felul acesta, o varietate a materialului propus pentru predare. Ţinând cont de faptul că lucrarea respectivă nu trebuie să fie doar o gramatică, ci un manual de limba latină, alcătuitorii lui acordă o atenţie specială cunoştinţelor din cultura antică greco-romană. Prezenţa rubricilor Mitologie, Viri illustres antiquitatis, Originea expresiei, Vita antiqua, Panteon greco-roman ş.a. orientează elevii spre formarea unei viziuni asupra modului de viaţă şi de gândire al romanilor, şi le stimulează interesul pentru antichitate. Textele didactice (De Gallorum deis, De Romanorum deis, De Tantalo, Achilles et Hector, Andromeda ş.a.), construite în baza temei gramaticale, au şi valoare cognitivă, ajutându-i pe elevi să cunoască mai bine mitologia şi dragostea anticilor faţă de zei, care rămâne un exemplu edificator pentru posteritate.
Foarte atractive şi interesante pentru liceeni sunt fragmentele selectate din opera lui Ian Amos Komenski, ele conţinând informaţii referitoare la arta elocinţei (p. 78), la felul cum era organizată şcoala şi procesul de instruire în timpurile vechi (p. 51) etc.
Lecţia capătă un caracter divers şi datorită exerciţiilor recomandate, fiind evidentă preocuparea autorilor pentru predarea lexicului concomitent cu materialul gramatical. În situaţia în care în licee nu se predă în nici un fel istoria limbii române, sunt eficiente, pentru a conştientiza latinitatea limbii noastre, temele de analiză etimologică a cuvintelor (p. 60 ex. 3; p. 65 ex. 4; p. 75 ex 4, p. 78 ex. 3). De exemplu, la ex. 3 de la p. 60 se propune a compara sinonimele de origine slavă cu cele de origine latină (ceas - oră, rai - paradis etc.) şi a găsi alte cazuri similare. Nu au fost omise nici temele de gramatică comparată (p. 17 ex. 3; p. 55 ex. 3) şi de fonetică istorică (p. 37, 41, 54 etc.), adecvate pentru a sesiza evoluţia latinei spre limbile romanice. E necesar a remarca şi eficacitatea exerciţiilor variate de consolidare a morfologiei. Pe lângă un text ce urmează a fi tradus în română, la fiecare lecţie se mai propun şi mici fragmente pentru retroversiune.
În pofida diversităţii de conţinut, manualul este accesibil. Acest lucru s-a reuşit prin explicaţiile gramaticale sistematice şi prin structura lecţiei conform finalităţilor preconizate.
Salutăm ideea de a introduce în structura cărţii câteva lucrări de verificare a cunoştinţelor (Evaluări), care vor fi un real ajutor pentru profesorul de latină. Fiecare probă a lucrărilor este însoţită de notarea în puncte a răspunsului corect.
Una dintre noutăţile manualului este propunerea de a lua cunoştinţă de oda lui V. Alecsandri “Cântecul gintei latine” şi de versiunea ei latină. poezia educă sentimentul mândriei şi al demnităţii naţionale, întărind conştiinţa latinităţii neamului nostru.
Lista de peste 150 de aforisme latine, cu valoare educativă, reprezintă precepte de viaţă mereu actuale: Ignoscito saepi alteri, nunquam tibi “Să ierţi deseori altuia, niciodată ţie”; Animus rectus pravam fortunam corriget “Un spirit corect va îndrepta un noroc strâmb”; Qúidquid agís, prudénter agás et réspice finem “Orice faci, fă cu prudenţă şi ţine seama de sfârşit”; Homo res sacra homini “Omul pentru om e un lucru sfânt”; Beatus homo qui invenit sapientiam “E fericit omul care a găsit înţelepciune”; Est modus in rebus “Există o măsură în lucruri” etc.
Vocabularele (latin – român şi român – latin) sunt nişte instrumente de lucru indispensabile, ele constituind lexicul necesar pentru efectuarea exerciţiilor propuse.
Graţie imaginilor manualul devine mai atractiv, dar şi mai eficient.
Aducem mulţumiri profesorilor C. Cemârtan, dr. conf., şi A. Ciobanu, dr. hab., prof. univ., membru-corespondent al A.Ş.M., pentru munca depusă la elaborarea acestui manual, care este o contribuţie concretă şi oportună la readucerea limbii lui Ovidiu în clasele liceale.
Realizată cu competenţă, lucrarea didactică Limba latină va fi pentru liceeni o bună călăuză în marea cultură a unei lumi-miracol.