Itinerar ştiinţific – itinerar de trăire sufletească


După consumarea uneia dintre ipostazele actului de adevărată recuperare naţională a marelui lingvist, venirea în România pentru un ciclu de cursuri şi pentru participarea la manifestări ştiinţifice ce s-au desfăşurat la universităţile din Târgovişte, respectiv, din Sibiu (perioadă în care şi Academia Română i-a consacrat o şedinţă solemnă de omagiere, în ajunul împlinirii vârstei de 80 de ani), Profesorul Eugeniu Coşeriu a fost, între 17 şi 25 mai 2001, oaspetele de onoare al oraşului Bălţi, al Chişinăului şi al Galaţiului.
În rândurile ce urmează prezentăm câteva informaţii privind recentele contacte, benefice, ale Magistrului cu filologii şi oamenii de cultură din spaţiul est-carpatic al României.
 
*
Între 17 şi 19 mai, au avut loc, la Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, oraş în care savantul şi-a făcut studiile liceale, lucrările unui Colocviu internaţional intitulat, transparent pentru exegeţi şi sugestiv pentru publicul larg, “Filologia secolului XXI”, organizat de Facultatea de Filologie de la această Universitate.
Prin strădania colegilor prof. Maria Şleahtiţchi, Gheorghe Popa şi N. Leahu, care au asigurat o frumoasă reuşită acestei importante manifestări ştiinţifice, Colocviul a oferit posibilitatea afirmării interesului, firesc, pentru universalitatea creaţiei ştiinţifice, pentru profunda spiritualitate şi înălţătoarea demnitate umană ce-l caracterizează pe Eugeniu Coşeriu, a numeroşi filologi din Republica Moldova (Bălţi, Chişinău, Cahul, Tiraspol), Ucraina (Cernăuţi) şi din România (Cluj-Napoca, Iaşi, Târgovişte, Sibiu, Târgu-Jiu). A participat, de asemenea, prof. dr. Wolf Dietrich, de la Universitatea din Münster, din generaţia primilor studenţi pe care Magistrul i-a avut în Germania.
Revoluţia epistemologică Eugeniu Coşeriu, pe diferite coordonate ale lingvisticii, care pune pe primul plan al studiului vorbirea, având ca esenţă funcţia comunicativă, a fost înfăţişată şi ilustrată într-un număr de peste 80 de comunicări, susţinute în plen şi în cadrul a două mari secţiuni (“Lingvistică” şi “Poetica limbajului”) printre vorbitorii de marcă aflându-se şi acad. Silviu Berejan (Delimitarea spaţiului gnoseologic de cel ontologic la studierea limbii), Anatol Ciobanu, membru coresp. al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Alexandru Dârul, Mihai Dolgan, Irina Condrea, Ana Bantoş, Teodor Cotelnic, Vladimir Zagaevschi, Gheorghe Colţun (Chişinău), Mircea Borcilă, de la Universitatea din Cluj-Napoca (E. Coşeriu, fondator al lingvisticii ca ştiinţă a culturii), Victor Grecu (Sibiu), Petre Gheorghe Bârlea (Târgovişte).
Temele abordate, în tratări care, în numeroase cazuri, s-au dovedit dense, originale şi semnificative, s-au referit la aspecte dominante ale lingvisticii coşeriene: integralismul (ce a determinat caracterizarea lingvisticii ca ştiinţă a culturii), lingvistica textului şi intertextualitatea, din perspectivă funcţională, semantică şi stilistică, discursul repetat etc. Au fost prezentate, paralel, receptarea creaţiei coşeriene şi impactul acesteia asupra lingvisticii contemporane, aspecte ale aplicării în domeniul didacticii şi ale planificării lingvistice. De o atenţie aparte s-a bucurat opera poetului şi prozatorului Eugeniu Coşeriu, analizată cu pătrundere şi sensibilitate.
Temele enumerate reprezintă constante şi ale manifestărilor ştiinţifice dedicate Magistrului, respectiv ale întâlnirilor D-sale cu filologii din celelalte centre universitare, la care ne vom referi în continuare.
 
*
În zilele Colocviului “Filologia secolului XXI”, a avut loc, la Bălţi, lansarea ultimelor numere ale revistei literare locale “Semn” (ce cuprind deosebit de interesante interviuri cu Eugeniu Coşeriu) şi ale “Limbii române” (Chişinău), aceasta ajunsă în al zecelea an al apariţiei; paralel, a fost organizată o expoziţie cu numeroasele volume apărute în colecţia “Biblioteca revistei Limba română”, sub conducerea redactorului-şef al publicaţiei, Alexandru Bantoş. A fost lansat, de asemenea, volumul Eugeniu Coşeriu, Lecţii de lingvistică generală, apărut la Editura Arc (Chişinău; traducere de Eugenia Bojoga).
 
*
Colocviul s-a încheiat printr-o vizită la Mihăileni, judeţul Bălţi, localitatea în care, la 27 iulie 1921, s-a născut Eugeniu Coşeriu, sărbătorit, aici, printr-o serbare şcolară ce s-a desfăşurat în sala de clasă – expoziţie ce poartă numele savantului.
 
*
La Chişinău, în organizarea Institutului de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă”, a Centrului de cultură şi asistenţă didactică “Casa Limbii Române” şi a revistei “Limba română”, au avut loc, în zilele de 21 şi 22 mai, lucrările celei de a doua ediţii a Colocviului Internaţional “Lecturi coşeriene”, desfăşurate, succesiv, la Institutul de Lingvistică şi la Universitatea Pedagogică.
Cadre didactice şi cercetători ştiinţifici din centre universitare şi academice din Republica Moldova (Chişinău, Bălţi) şi din România (Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu) au prezentat comunicări de analiză şi de aplicare a operei coşeriene în diferite domenii ale lingvisticii; menţionăm participarea colegilor Maria Cosniceanu, Olga Cosovan, Marcu Gabinschi, George Rusnac, Vasile Pavel, Ion Bărbuţă (Chişinău), Dan Sluşanschi (Bucureşti), Dina şi Cornel Vâlcu (Cluj-Napoca).
 
*
Lucrările acestui Colocviu au reprezentat numai una dintre faţetele înălţătoarei şi emoţionantei omagieri, la Chişinău, a ilustrului lingvist. Astfel, o şedinţă festivă, sub deviza “Credinţă, sacrificiu şi destin”, ce a avut loc la Academia de Ştiinţe, consacrată împlinirii a zece ani de la fondarea revistei “Limba română”, care-şi desfăşoară activitatea sub semnul ştiinţei şi idealurilor umaniste coşeriene, s-a îngemănat cu sărbătorirea, la 80 de ani, a Profesorului. Omagiat de lumea ştiinţifică a Republicii Moldova (Academia de Ştiinţe i-a decernat, cu această ocazie solemnă, medalia “Dimitrie Cantemir”), de Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, de alte asociaţii culturale, Eugeniu Coşeriu a primit, în acest cadru, mesajul de felicitare al Preşedinţiei României, conferindu-i-se Ordinul naţional Steaua României în grad de “Cavaler”. Preşedinţia României, Academia Română, mai multe universităţi din ţară, alături de instituţiile corespondente din Republica Moldova, au adresat revistei “Limba română” mesaje de felicitare şi angajamente de sprijin material şi moral.
În încheierea Colocviului “Lecturi coşeriene”, academicianului Eugeniu Coşeriu i-a fost acordat titlul de “Doctor Honoris Causa” al Universităţii chişinăuiene “Ion Creangă” (raportor oficial, prof. dr. hab. Vasile Pavel).
 
*
În cadrul sărbătoririi a zece ani de la apariţia revistei “Limba română”, o întâlnire de suflet a lui Eugeniu Coşeriu cu participanţii la Colocviu, cu scriitori, artişti, rude şi consăteni din Mihăileni – Bălţi, a avut loc la Casa Limbii Române din Chişinău, o instituţie ce desfăşoară o bogată şi eficientă activitate ştiinţifică, didactică şi editorială, sub semnul cultivării limbii şi al integrării culturale a tuturor românilor.
 
*
Invitat de onoare al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi (24-25 mai), Profesorul Eugeniu Coşeriu a susţinut, la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, conferinţa Limba română şi tipologia limbilor romanice, în preziua ceremoniei de acordare, sărbătoritului, a titlului de “Doctor Honoris Causa” al acestei Universităţi.
Sub preşedinţia prof. dr. ing. Emil Constantin, Rector al Universităţii gălăţene, au prezentat rapoarte de “laudatio” membrii unei comisii din care au făcut parte profesorii Mircea Borcilă (Cluj-Napoca), Nicolae Saramandu (Bucureşti), Constantin Frâncu şi Stelian Dumistrăcel (Iaşi), Elena Croitoru şi Valentin Ţurlan (Galaţi).
Întâlnirea Magistrului cu studenţii şi filologii de la Universitatea “Dunărea de Jos” (promoţia 2001 a Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie a obţinut favoarea de a se numi “Eugeniu Coşeriu”) a ocazionat angajarea universitarilor gălăţeni într-una din direcţiile de cercetare coşeriene, prin programul consacrat “Discursului repetat”, ale cărui linii directoare urmează să fie aprofundate prin comunicări pe această temă în cadrul unei secţiuni speciale a Colocviilor Universităţii (din luna octombrie, a.c.) şi proiectarea unei ediţii cuprinzând traducerea în limba română a studiilor şi articolelor coşeriene cu privire la lexicul şi frazeologia dacoromânei din perspectivă romanică, un volum în curs de realizare.