O carte de strictă necesitate pentru alolingvi


Studenţilor alolingvi de la facultăţile cu profil economic li s-a oferit o carte „de pupitru”, un curs de lecţii la limba română, graţie străduinţei conferenţiarului universitar Arminia Cicală-Racu. Lucrarea Limba română. Iniţiere în limbajul economic (Chişinău, Editura A.S.E.M., 2006, 273 p.)este rodul unei laborioase şi îndelungate activităţi de cercetate, de documentare, de sistematizare atât a materialului de limba română, cât şi a celui economic.
Volumul este constituit din Cuvânt înainte (p. 6-8), Partea I (p. 9-235), Partea a II-a (p. 236-254), Mic dicţionar de termeni economici (p. 255-270), Bibliografie (p. 271-272), Surse bibliografice (p. 273).
În Cuvânt înainte, se precizează că, deşi lucrarea, defacto, a fost „concepută ca material didactic pentru orele de limba română în grupele alolingve ale facultăţilor cu profil economic, ea se adresează, deopotrivă, şi oamenilor de afaceri, care, posedând cunoştinţele de bază de limba română, doresc să şi le aprofundeze, iniţiindu-se, concomitent, în limbajul economic” (p. 6). Autoarea subliniază că s-a pus accentul pe principiul comunicativ în predarea / învăţarea limbii a doua. E un fapt salutabil şi demn de toată atenţia, întrucât se ştie că acest principiu stă la baza metodelor moderne de predare a unei limbi străine. Am vrea să menţionăm că, actualmente, şi manualele de limba maternă sunt elaborate în conformitate cu acest principiu. Orientarea comunicativă presupune organizarea procesului de învăţare ca model al celui de comunicare. În felul acesta se favorizează acumularea cunoştinţelor lexicale, gramaticale şi formarea abilităţilor de exprimare fluentă. Scopul comunicativ, în orice activitate, la lecţie şi în lucru independent (pentru acasă), este unul primordial. Din felul cum sunt formulate condiţiile diverselor exerciţii (lexicale, gramaticale, de înţelegere a textului), reiese, cu certitudine, că, la formularea lor, autoarea s-a bazat pe acest principiu.
În plus, multe lecţii au ca element constitutiv un compartiment aparte, numit Comunicare, unde sunt propuse formule specifice unor situaţii comunicative: Cum ne exprimăm certitudinea / incertitudinea? (p. 65), Exprimarea politeţii (p. 212) etc.
În Prima parte, sunt inserate 14 lecţii, toate având pentru discuţie câte un subiect din domeniul economiei. Fiecare unitate (lecţie) cuprinde mai multe subdiviziuni.
Prima dintre ele este Textul de bază, „preluat cu adaptări neînsemnate” (p. 6) şi care este anticipat de cuvintele-cheie.
Urmează Lectura aprofundată a textului, ale cărei sarcini sunt orientate spre receptarea şi înţelegerea textului, fie prin formularea unor răspunsuri, fie prin divizarea lui în fragmente ori prin elaborarea planului de idei; alteori se propune expunerea integrală sau fragmentară a textului iniţial.
În cadrul subdiviziunii Exerciţii lexicale sunt propuse exerciţii de identificare a sinonimelor, a antonimelor, a paronimelor ori a omonimelor pentru unele expresii sau cuvinte aparte selectate din textul analizat. Autoarea pune accentul pe sfera semantică a cuvântului. Explicarea sensului cuvintelor (termenilor) în limba română se face, în cele mai multe cazuri, cu ajutorul unor definiţii simple, folosind cuvintele deja cunoscute de către studenţi.
Unele exerciţii sugerează ca raporturile semantice dintre cuvinte să fie ilustrate prin intermediul sinonimelor, antonimelor, al analizei derivaţionale, precum şi cu ajutorul contextului. Descifrarea sensului se face, în special, în cazul cuvintelor polisemantice, al expresiilor frazeologice şi al cuvintelor cu diferite valori gramaticale. Considerăm că acesta este un aspect important în procesul deprinderii unei limbi străine. Or, analiza cuvântului în context contribuie nu doar la relevarea sensului acestuia, ci şi la o memorare mai eficientă a lui.
În compartimentul Exerciţii lexicale, impresionează varietatea tipurilor de exerciţii. În cadrul lecţiilor e prezentat un minidicţionar de termeni economici (DTE). Fiecare lecţie cuprinde câte 5-6 termeni economici explicaţi, care se referă la subiectul prezentat pentru discuţie, făcând parte, de cele mai multe ori, dintr-un câmp lexico-semantic. Explicaţiile propuse, deşi simple, formulate pe înţelesul studenţilor alolingvi, reflectă esenţa termenului definit. Studenţii cu o cunoaştere avansată a limbii române pot deprinde simultan mecanismul de definire a termenilor.
Secţiunea Elemente de gramatică inserează teme ce vizează unele aspecte de morfologie şi sintaxă mai dificil de însuşit de către alolingvi şi care generează greşeli de exprimare „greu de lichidat”. Elementele de gramatică sunt prezentate sub aspect funcţional şi semantic. Acest lucru poate fi sesizat, fără prea mare greutate, atât din felul cum sunt formulate temele din compartimentul respectiv (Dificultăţi la utilizarea substantivelor articulate (Unitatea 2, p. 36); Utilizarea verbelor pronominale (Unitatea 7, p. 116); Modalităţi de exprimare a scuzei. Modalităţi de exprimare a scopului (Unitatea 11, p. 176-180); Modalităţi de exprimare a concesiei (Unitatea 12, p. 194) etc.), cât şi din modul în care au fost concepute exerciţiile de actualizare, de fixare şi de consolidare a cunoştinţelor de gramatică.
De remarcat, în această ordine de idei, că autoarea nu a neglijat nici problema scrierii şi a exprimării corecte, inserând, la fiecare lecţie, câte un compartiment de tipul Aspecte ortografice sau Cum e corect?
În plus, sintezele gramaticale sunt întregite de scheme, tabele, note explicative, menite „să faciliteze înţelegerea şi însuşirea unor aspecte ale structurii gramaticale a limbii române, considerate dificile pentru vorbitorii altor limbi” (p. 7).
Obiectivele compartimentului Meditaţii, studii de caz urmăresc dezvoltarea dexterităţilor comunicative ale beneficiarilor acestei lucrări, aplicarea cunoştinţelor acumulate în urma receptării textului în alte situaţii socioeconomice. Astfel, exerciţiile din acest compartiment cuprind sarcini care presupun transferul informaţiei acumulate în procesul studierii textului de bază asupra unor situaţii concrete, formulate în conformitate cu necesităţile comunicative generale specifice, legate de activitatea profesională a viitorilor economişti sau oameni de afaceri. Observăm că situativitatea, care presupune dezvoltarea competenţelor comunicative pe baza şi cu ajutorul diferitelor situaţii din viaţă este, de asemenea, unul din principiile fundamentale ale didacticii moderne. Materialul (exerciţiile, textele suplimentare care, de cele mai multe ori, completează mesajul textului de bază etc.) este destul de instructiv şi interesant, iar situaţiile comunicative, formulate cu multă chibzuinţă, îşi ating scopul.
La aceste obiective subscrie şi subdiviziunea Exerciţiile (temele) care reclamă realizarea unei compoziţii.
Lucrarea avizată se impune prin interdisciplinaritate. Problemele abordate se înscriu în domeniul pluridisciplinar text – comunicare – limbaj economic. Iar prin textele de bază din Prima parte, precum şi prin cele 10 texte din Partea a II-a, propusepentru lectură suplimentară, se conturează interdisciplinaritatea la nivelul sistemului terminologic economic, astfel scoţându-se în evidenţă şi propunându-se termeni din diverse domenii ale economiei: economie generală, finanţe, bănci, management, marketing, contabilitate etc.
Cartea de faţă are o miză dublă. Autoarea intenţionează, pe de o parte, să expună subiectele gramaticale mai dificile ale limbii române, iar pe de altă parte, să iniţieze beneficiarul în cele mai cunoscute şi necesare domenii din ştiinţa economică.
O valoare incontestabilă îi conferă lucrării şi dicţionarul de termeni economici prezentat în limbile română, rusă, franceză, engleză. Deşi modest ca volum, el se impune prin uzualitatea termenilor. Se pare că la alcătuirea lui autoarea s-a condus de principiul „multum, non multa”.
Bibliografia volumului (cca 30 de autori) şi cea a surselor din care au fost excerptate textele demonstrează o documentare lingvistică şi economică la zi.
Suntem convinşi că doritorilor de a studia limba română li se oferă o carte utilă, ce impresionează prin ţinuta sa ştiinţifică şi prin eleganţa tipografică (este editată la Departamentul Editorial-Poligrafic al A.S.E.M.).