Silviu Berejan – 80


Fişier biobibliografic
 
Lingvist, domeniul ştiinţific: lingvistică romanică (în special română) şi slavă (în special rusă). Doctor habilitat în filologie (1972), profesor universitar (1979). Membru corespondent (1989) şi membru titular (1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Născut pe 30 iulie 1927 în satul Bălăbăneşti, azi raionul Criuleni. A studiat la Liceul „B. P. Hasdeu” din Chişinău (1938-1944), la Liceul „C. D. Loga” din Timişoara (1944-1945), la şcoala rusă din Comrat (1945-1946), la şcoala nr. 4 din Chişinău (1946-1947) şi la Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova (1947-1952), după care au urmat studiile de doctorat la aceeaşi universitate (1952-1955). A activat în calitate de lector la Institutul Pedagogic din Tiraspol (1954-1955) şi la Universitatea de Stat din Moldova (1955-1956), cercetător ştiinţific superior la Institutul de Istorie, Limbă şi Literatură al Filialei Moldoveneşti a A.Ş. a U.R.S.S. (1956-1958), secretar ştiinţific (1958-1961), şef de sector (1961-1978), şef de secţie (1978-1987), director al Institutului de Limbă şi Literatură al A.Ş.M. (1987-1991), academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Socioumane (1991-1995), director (1995-2000) al Institutului de Lingvistică al A.Ş.M. Din 2000 este cercetător ştiinţific principal la Institutul de Filologie. A ţinut prelegeri la Institutul Pedagogic din Bălţi (1973-1983).
Este fondator al şcolii naţionale de lexicologie şi semantică lingvistică. Aria preocupărilor ştiinţifice o constituie gramatica, lexicologia, lexicografia, stilistica, istoria limbii, cultura vorbirii limbii române, semantica generală, lingvistica teoretică, romanistica, slavistica, lingvistica comparată, sociolingvistica. A contribuit la dezvoltarea teoriei lexicografice în direcţia implementării noţiunii de sistem lexico-semantic şi a aplicării unor metode noi de cercetare în studiul lexicului. A elaborat teoria echivalenţei semantice a cuvintelor.
Este autor a peste 400 de lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice publicate atât în ţară, cât şi în străinătate, inclusiv 3 monografii, între care: Contribuţii la studiul infinitivului moldovenesc(1962); Семантическая эквивалентность лексических единиц (1973); autor şi redactor a 4 dicţionare, inclusiv Dicţionar explicativ şcolar (1960, 1969, 1976, 1979, 1984, în colab.); Dicţionar explicativ al limbii moldoveneşti(în 2 vol., 1977; 1985); Dicţionar explicativ uzual al limbii române(1999, coord. al lucrării) etc.; 6 manuale: Limba moldovenească literară contemporană. Morfologia(1983, în colab.); Lingvistica generală(1985, în colab.); Curs de gramatică istorică a limbii române(1991, în colab.) ş.a. Este redactor ştiinţific a cca 40 de cărţi de lingvistică; traducător, redactor şi editor al operelor unor somităţi ale lingvisticii ca V. F. Şişmariov (Limbile romanice din sud-estul Europei şi limba naţională a R.S.S.M.,1960); Iorgu Iordan (Романское языкознание: Историческое развитие, течения, методы, Moscova, 1971, în colab.); Eugeniu Coşeriu (Structurile lexematice II, Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară, 1992, nr. 5; Lingvistică din perspectivă spaţială şi antropologică: Trei studii/ Cu o prefaţă de Silviu Berejan şi un punct de vedere editorial de Stelian Dumistrăcel, 1994); Raymund Piotrowski (Sinergetica şi ocrotirea limbii române în Republica Moldova // Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară, 1997, nr. 3); coordonator al volumului Limba română este Patria mea. Studii. Comunicări. Documente(1996). În perioada 1988-2006 semnează cca 100 de articole de publicistică lingvistică privind statutul limbii române din Republica Moldova.
Este preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat pentru conferirea gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat în filologie (1988-1991), preşedinte al Comisiei de Expertiză a Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova (din 1992). A pregătit 16 doctori şi 5 doctori habilitaţi în ştiinţe filologice. A participat cu rapoarte şi comunicări la cca 200 de conferinţe şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale (în Rusia, România, Ucraina, Georgia, Germania, Ungaria, Franţa, Italia, Spania, Polonia, Cehia, Slovacia, Austria, Canada ş.a.). A exercitat funcţiile de secretar de redacţie (1958-1988) şi de redactor-şef (din 1989) al Revistei de lingvistică şi ştiinţă literară, membru (din 1992) al Comitetului Internaţional de patronaj al Atlasului Lingvistic Romanic (ALir) (Grenoble, Franţa), membru al Comitetului Internaţional al Slaviştilor, membru al Comisiei Interdepartamentale pentru limba de stat şi grafia latină.
Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, membru de onoare al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan” al Academiei Române. A fost distins cu titlurile de laureat al Premiului de Stat, laureat al Premiului Prezidiului A.Ş.M., „Eminent al Învăţământului Public”, premiant al Academiei Româno-Americane. A fost decorat cu „Ordinul Republicii” şi cu Medalia A.Ş.M. „D. Cantemir”.