Metodica predării creative a literaturii române


...Şcoala de azi are menirea de a ieşi [...]
în întâmpinarea cerinţelor de mâine; aceea de a pregăti generaţia tânără
pentru trecerea de la era consumului la era creaţiei...
Venera-Marcela Cojocariu
 
Filolog şi cercetător cu o bogată activitate pedagogică – e suficient să amintim cele peste 100 de lucrări: Manualele de literatură română (pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a); ghidurile (Comentarii literare. Ghid pentru examenele de bacalaureat şi de admitere etc.); studii critice (Romanul „Groapa” de Eugen Barbu: între naturalism şi realism obiectiv; Poezia lui Ştefan Augustin Doinaş: între mitic şi baladesc; „Toiagul păstoriei” de Ion Druţă: o interpretare mitologico-arhetipală); antologii (Slove de foc şi slove făurite. Antologie de poezie românească interbelică. Selecţie, microportrete, bibliografie [coautor]) – Constantin Şchiopu este prezent cu o nouă carte consacrată educaţiei literar-artistice a elevilor prin prisma creativităţii: „...Am pledat pentru o metodologie a creativităţii, promovând parteneriatul, stimularea, activizarea şi cooperarea, insistând asupra unor strategii interactive de receptare / studiere / predare a literaturii, ce-au derivat dintr-o experienţă de lucru a autorului în şcoala preuniversitară, de învăţământ superior şi din cea de autor al manualelor şi ghidurilor şcolare”.
Conform pedagogiei lui Freinet, fundamentul creativităţii îl constituie libertatea de manifestare, libertatea de gândire şi libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor. În acest sens, ni se par adecvate activităţile care cer spontaneitate şi contribuie la dezvoltarea independenţei în cuget şi acţiune nu doar a elevului, ci şi a profesorului.
Ocolind teoretizarea excesivă, se propun reperele teoretice esenţiale, spaţiul cel mai larg fiind acordat aspectelor practice, sugestiilor didactice concrete, care vin dintr-o experienţă bogată în cadrul cursurilor de perfecţionare, a orelor demonstrative ţinute de profesorul Constantin Şchiopu.
Dezvoltarea imaginaţiei creative presupune anumite procese de combinare, de conversie, de restructurare continuă a materialului predat, a tehnologiilor educaţionale. Învăţarea este creativă atunci când elevul dobândeşte o experienţă nouă, descoperind-o şi exersând-o lejer, în interes cognitiv şi din plăcere. Învăţarea creativă îl formează pe elev să fie inventiv, un constructor de idei. Lucrarea pune accent pe învăţarea prin cunoaştere-descoperire şi efort propriu. Însuşi cursul de lecţii are menirea, în opinia autorului, să-i facă pe copii să-şi exprime atitudinea personală faţă de problematica şi personajele operei literare, să înţeleagă concepţia scriitorului despre lume, să găsească cuvântul potrivit, care să-i redea gândurile, sentimentele.
Sunt utile în acest sens diverse metode şi procedee de interpretare a operelor literare: brainstormingul cu mapa de imagini, jocul figurilor de stil, pictura verbală, problematizarea, metoda PRES, algoritmizarea, jocul didactic, studiul de caz, situaţiile de opţiune morală etc., precum şi sugestiile de elaborare a compoziţiilor şcolare.
Aşadar, lucrarea de faţă se adresează celor preocupaţi de îmbunătăţirea însuşirii literaturii în şcoală şi la facultate. În general, o carte devine preţioasă doar în momentul în care e solicitată. Suntem siguri că această carte nu se va reţine pe rafturile librăriilor şi bibliotecilor, fiind necesară profesorilor, studenţilor, elevilor.