Profesorul și-a respectat statutul...


Profesorul și-a respectat statutul...

 

Întâmplări din istoria recentă a societății românești au determinat ca un cercetător de renume, Stelian Dumistrăcel, de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Filiala Iași a Academiei Române, să-și continue activitatea în învățământul superior, împărtășind tinerilor studioși din bogăția de cunoștințe și din experiența sa de om de știință.

Invitarea Domniei Sale, în 1997, ca profesor titular, la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a constituit un moment deosebit pentru viața studenților și a masteranzilor gălățeni, cărora li s-a oferit posibilitatea de a audia cursuri speciale ce deschideau, prin interdisciplinaritate, noi perspective cercetării faptelor de limbă. Profesorul Stelian Dumistrăcel a predat, la programele de licență, cursuri speciale dedicate fondului autohton al limbii române, etnostilisticii (despre frazeologie), iar la programele de masterat, un curs de Lingvistica textului (la Litere) și un  curs de Etnolingvistică danubiană (la Istorie).

Am avut șansa să mă număr și eu, Oana Cenac, printre studenții care au audiat cursul de interpretare interdisciplinară a hărților Atlasului Lingvistic Român din perspectiva istoriei limbii, a antropologiei culturale și a sociolingvisticii, fiind impresionată de bogăția de cunoștințe și de ușurința cu care profesorul asocia datele științifice și culturale. La cursurile sale, Stelian Dumistrăcel a adus erudiţie, hrănită la marile izvoare ale ştiinţei occidentale, cu care luase în mai multe rânduri contact direct, şi din experiența deosebită în cercetarea ştiinţifică, câștigată în cei peste 30 de ani de muncă la Institutul „A. Philippide” din Iași. A transmis studenţilor permanenta sa dorinţă de cunoaştere şi de aprofundare a cunoştinţelor, fiind un profesor excepțional, ale cărui cursuri plăceau mult auditoriului pentru ceea ce spunea și pentru maniera în care modela înțelegerea lucrurilor. Cei ce și-au ales ca domeniu de studiu limba română au găsit și vor găsi în opera științifică a profesorului  Stelian Dumistrăcel modelul și instrumentele necesare făuririi unui drum propriu în viața intelectuală.

O parte dintre foștii săi studenți au devenit, în timp, discipolii și doctoranzii Domniei Sale la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași, îndrumarea cercetării doctorale fiind corelată cu difuzarea ideilor lingvisticii coseriene, știut fiind că profesorul a avut merite deosebite în propagarea operei lui Eugeniu Coseriu în România și în formarea, la Iași, a unei adevărate școli lingvistice de orientare coseriană.

Respectul pentru muncă, caracteristic profesorului și cercetătorului Stelian Dumistrăcel,  l-a determinat să se implice în desfășurarea unor conferințe și a unor colocvii organizate de cadrele didactice gălățene, profesorul îndemnându-i pe colegii mai tineri din facultate să participe la evenimentele ştiinţifice pentru a cunoaşte şi a se face cunoscuţi lumii ştiinţifice; atașamentul față de universitate și buna relație în care s-a aflat cu colegii s-au probat prin participarea sa neîntreruptă la toate cele 14 ediții (2008-2021) ale Conferinței Lexic comun. Lexic specializat, prezența, talentul oratoric, spiritul ludic-ironic și finele sugestii științifice ale lui Stelian Dumistrăcel asigurând atmosfera necesară unor întâlniri profitabile și stimulante pentru toți. Sub girul științific al Domniei Sale, cu bună experiență și cunoscător al importanței editării unei reviste de specialitate, s-a publicat, în seria Analelor Universității „Dunărea de Jos” din Galați, fascicula XXIV intitulată „Lexic comun / Lexic specializat” (26 de volume).

Din considerație deosebită pentru colaborarea cu Universitatea din Galați, Stelian Dumistrăcel a răspuns solicitării de a fi membru în comisiile pentru acordarea titlului de doctor honoris causa al Universității „Dunărea de Jos” savantului Eugeniu Coseriu (2001), cu care s-a aflat într-o relație profesională strânsă, și profesorului G.I. Tohăneanu (1999), de origine gălățean, cu care avea o relație de prețuire reciprocă.

Întreaga activitate a profesorului Stelian Dumistrăcel a constituit un model pentru studenți, doctoranzi și, deopotrivă, pentru colegii de profesie, recunoașterea contribuției sale deosebite la dezvoltarea spiritului universitar gălățean exprimându-se prin conferirea, în anul 2011, a titlului de doctor honoris causa al Universității „Dunărea de Jos” și, tot în semn de omagiere, prin publicarea cărții Spații pragmatico-discursive, volum omagial oferit autorului la împlinirea a 80 de ani, în 2017 (editor Oana Magdalena Cenac).

Sperăm ca rândurile noastre să fi pus în lumină  maniera specială prin care Stelian Dumistrăcel, unul dintre marii lingviști români, „s-a recreat ca profesor sau, poate mai corect, s-a completat ca cercetător, investigator din perspective multiple al limbii române”, marcând atmosfera universitară gălățeană „prin cunoştinţe, prin deschidere spre cei dornici să înveţe, [...]prin darul comunicării”.

 

Conf. univ. dr. Doina Marta Bejan,
Conf. univ. dr. Oana Magdalena Cenac,
Facultatea de Litere
a Universității „Dunărea de Jos” din Galați

 

The Professor respected his status...

Keywords: Exceptional professor; Faculty of Letters; History and Theology; “Dunărea de Jos” University; Galați; erudition; gift of communication; scientific research; doctor honoris causa