Pledoarie pentru limba română


Pledoarie pentru limba română
Apropiata împlinire a 30 de ani din ziua fondării publicației „Limba Română” este un prilej de a adresa colectivului revistei sincere felicitări și urări de cucerire a noilor culmi și performanțe în exercitarea nobilei misiuni pe care și-a asumat-o!
Academia de Științe a Moldovei apreciază înalt efortul celor care au contribuit la afirmarea revistei în spațiul mediatic autohton – al fondatorilor revistei Nicolae Mătcaș, Ion Dumeniuk, Alexandru Bantoș, al colaboratorilor și al autorilor ei.
Apariția și devenirea revistei de cultură și știință „Limba Română” s-a produs în mod sincronizat cu marile schimbări ce au avut loc în societate în ultimele decenii ale secolului trecut – începutul secolului al XXI-lea. Datorită acestor circumstanțe, spectrul problemelor care au format câmpul de interese al revistei a fost și este destul de amplu: avalanșa problemelor social-politice, economice, spirituale cu care s-a confruntat în această perioadă Republica Moldova și continuă să se confrunte a necesitat răspunsuri prompte, argumentate, temeinice, inovatoare, care au conturat în ansamblu poziția civică a revistei, asigurându-i statutul de un adevărat „ostaș al propășirii”.
Modul de existență al revistei s-a manifestat cel mai pregnant (așa cum rezultă din însăși denumirea publicației) în acțiunea de promovare a limbii române și a ființei naționale, de luptă ferventă în sprijinul adevărului. Nu întâmplător cuvântul „luptă” pare a fi cel mai frecvent atestat în paginile revistei. Și nu ar fi o exagerare în a constata că nicio altă publicație de la noi nu a apărat limba română cu atâta ardoare, entuziasm, dăruire, corelând, în definitiv, limba la sentimentele dreptății, adevărului, credinței, identității și continuității neamului.
Conceptul revistei, propus și fortificat de-a lungul anilor, s-a dovedit a fi durabil și convingător. Ne face plăcere să relevăm faptul că pornind chiar de la începuturile sale, mesajul revistei a fost unul tranșant, exprimând un spirit combativ, mobilizator, perseverent. Prin tot ce a publicat, revista „Limba Română” a reușit să sensibilizeze lumea și s-o solidarizeze, să construiască punți temeinice între cele două maluri ale Prutului, realizându-și vocația de a fi o pledoarie pentru limba română.
De-a lungul celor treizeci de ani de existență, din miile de pagini ale revistei, din studiile, articolele, eseurile, interviurile, recenziile, consemnările publicate s-a configurat un impresionant elogiu limbii române, exprimat personalități notorii. Și ne bucură că printre ele s-au regăsit nume de rezonanță ca academicienii Ioan Aurel Pop, Dan Berindei, Victor Spinei, Victor Voicu, alți exponenți ai mediului academic de la București și de la Chișinău.
Remarcăm, în context, deplinul consens al mesajului plenar al revistei cu poziția exprimată în repetate rânduri de Academia de Științe a Moldovei în apărarea adevărului științific, în argumentarea și fundamentarea științifică a „veșmântului ființei noastre”, în sprijinul limbii române ca valoare inestimabilă a neamului nostru.
Îi dorim colectivului revistei să se afle în permanență în serviciul spiritualității neamului, valorilor ei dintre care cea mai de preț este limba română!
La mulți și frumoși ani, „Limba Română”!