Eugen Ionescu – secretar de presă și cultural în Franța (II)


În urmă cu un sfert de secol, la 28 martie 1994, Eugen Ionescu/Eugène Ionesco, scriitor bivalent în limbile română și franceză, protagonist al „teatrului absurdului”, membru al Academiei Franceze (1970) și al Academiei Române (2009), trecea Apele Styxului, la Paris, în vârstă de 84 de ani (n. 26 nov. 1909, Slatina, jud. Olt), cu funeralii la Biserica Ortodoxă Română și înmormântat în cimitirul Montparnasse.

Caporal al Armatei Române, licențiat în litere-filozofie al Universității din București, profesor de limba franceză la liceele „Sf. Sava” și Gh. Lazăr” (nov. 1940 - 30 mai 1942) din capitală, și-a petrecut anii de viață din timpul celui de-al Doilea Război Mondial ca reprezentant al țării natale în Franța ocupată de trupele naziste germane (iulie 1940 - august 1944), departe de tarele marelui măcel, pe un post proteguitor ca secretar de presă și cultural în serviciul Legației Regale Române în Franța (Legation Royale de Roumanie en France de la Vichy) pe lângă Guvernul colaboraționist al Mareșalului Ph. Pétain (21 iunie 1942 - 1 oct. 1945).

De la Vichy sau de la Marseille, unde funcționa Legația Română, a trimis în țară cu poșta diplomatică rapoarte oficiale contrasemnate de șeful Serviciului. Ultimele trei expediate, păstrate în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe din București (Dosar I. 106, mapa 150, nr. inv. 77), datând din octombrie-decembrie 1943 – ianuarie 1944, le publicăm în continuare.

Facem precizarea că, având în vedere poziția de renegare a tatălui său, avocat, dr. în drept la Sorbona, de etnie și naționalitate română și a Țării acestuia, a fost cât se poate de atent să nu menționeze, în textele/declarațiile/interviurile în limba franceză, niciodată despre sine, funcția oficială și perioada cât a fost trimisul României să o reprezinte în Franța, ferit de furiile naziste antisemite, datorită identității iudee după mamă, dându-se fiu al hexagonului francez!

Este edificatoare, în acest sens, consemnarea lui E. Lovinescu, în jurnalul său, referitoare la viitorul Oficial al Guvernului României: „1941, iulie 19, sâmbătă: 5:30, Eugen Ionescu, pleutre, bolșevizant, nu e român, vrea să meargă la Paris etc., dezrădăcinat lamentabil” (E. Lovinescu, Sburătorul. Agende literare, Academia Română, 2002, vol. VI, p. 211).

Nu e o apreciere pripită.

Eugen Ionescu a început să frecventeze ședințele Cenaclului „Sburătorul” din ziua de duminică 2 iunie 1929, pe când era student, iar imperturbabilul E. Lovinescu putuse să-l cunoască bine în acest deceniu interbelic contradictoriu. Mărturie stau și alte aprecieri din Agende.

Paragraful cu care Eugen Ionescu încheie peste ani cartea Présent passé, passé présent (Paris, Gallimard, 1968; trad. rom. Simona Cioculescu, București, 1993) este cât se poate de explicit și reflectă plecarea lui definitivă din România natală pentru o reprezentare în Franța adoptivă (sic!): „Miracolul s-a produs. Pentru mine cel puțin. Prietenii mei de la diferite ministere mi-au aranjat un pașaport bun, cu vize în regulă. Mâine iau trenul. Împreună cu soția mea. Sunt ca un evadat care fuge în uniforma gardianului. Miercuri voi fi în Franța, la Lyon”.

Prietenii din ministere au fost verii lui din partea tatălui indezirabil, respectiv, Victor I. Rădulescu-Pogoneanu (zis Piki), licențiat în drept, cu atribuții de Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Străine, condamnat de orânduirea comunistă, ulterior, pentru crime de stat, la 25 de ani muncă silnică, și Mircea Vulcănescu, mort în închisoarea de la Aiud, pentru aceleași motive bolșevice. A evitat să-i numească!

... Gardianul evadat va lua chipul Rinocerului într-o altă ipostază absurdă, de sorginte narcisistă, cum i-a fost întreaga-i existență.

Fie-i amintirea nepieritoare!

 

1.

FIȘĂ DE  ACTIVITATE  PERSONALĂ

(pe luna octombrie 1943)

 

A. NUMELE ȘI PRENUMELE: Ionescu Eugen. Funcțiunea: Secretar principal cultural. Localitatea: Vichy – Marseille.

B. ACTIVITATE DE COLABORARE: 1. Partea de contribuție la rapoartele șefului (misiunii, serviciului): Ne scriem singuri rapoartele; 2. Însărcinări speciale: Cele prezentate în raportul 1158 din iulie 1942 înaintat de D-l Consilier Dragu.

C. ACTIVITATEA PERSONALĂ: 3. Rapoarte, referate alte lucrări: Mai multe rapoarte și referate; 4. Conferințe ascultate, ținute: […]; 5. Articole proprii și primite publicate: a) Material publicat în diferite ziare și reviste privitor la România; b) Redactarea părții culturale din „Buletinul săptămânal” al Serviciului nostru de presă;  6. Legături cu personalități, cercuri științifice, culturale, artistice, sportive, politice etc. din țara respectivă și cu membri ai misiunilor străine: În afară de personalitățile și cercurile numite anterior am mai intrat în contact cu fruntașul politic Paul Rives – Deputat, Directorul ziarului „L’Effort”, Laurent C’Ly din Ministerul Informațiilor, Fabre Regisos la Radio Marseille; 7. Participări la reuniuni oficiale, sociale: Recepții aranjate de șeful Serviciului la Vichy, de subsemnatul la Marseille în conversațiile avute cu persoanele indicate în fișele noastre de activitate; 8. Acțiunea de lămurire asupra problemelor vitale românești (cu indicarea persoanelor): […]; 9. Organizări de expoziții, conferințe asupra problemelor românești, controlul acțiunii cinematografice: Trei emisiuni literare radiofonice aranjate la Radio Marseille. Pregătirea editării a 2 volume din Blaga și Arghezi, a unui volum din nuvelele lui Paul Dan. Traduceri diferite. Participarea la Conferința Ricord la Marseille; 10. Alte manifestări: […]

 

SEMNĂTURA,                                   VIZA ȘEFULUI SERVICIULUI,

(ss) Eugen Ionescu                                          (ss) I.  Dragu

 

2.

FIȘĂ  DE   ACTIVITATE  PERSONALĂ

(noiembrie 1943)

 

A. NUMELE ȘI PRENUMELE: Ionescu Eugen. Funcțiunea: secretar principal cultural. Localitatea: Vichy – Marseille.

B. ACTIVITĂȚI DE COLABORARE: 1. Partea de contribuție la rapoartele șefului (misiunii, serviciului): Ne scriem singuri rapoartele; 2. Însărcinări speciale: Cele prezentate în raportul 1158 privitor la organizarea serviciului de presă la Vichy.

C. ACTIVITATE PERSONALĂ: 3. Rapoarte, referate, alte lucrări: Mai multe referate și rapoarte; 4. Conferințe ascultate, ținute: O prezentare a poeziei lui Tudor Arghezi la postul de Radio din Marseille; 5. Articole proprii și primite publicate: Am publicat o serie de poeme ale lui Arghezi și Blaga, alese și traduse sub îngrijirea mea, în revista „Chaiers du Sud”; 6. Legături cu personalități, cercuri științifice, culturale, artistice, sportive, politice etc. din țara respectivă și cu membrii misiunilor străine: în afară de personalitățile numite în celelalte fișe de activitate, am mai cunoscut pe Dl André Salmon,  (Edvard) Munch, (Paul) Rives, Pitaudiere – profesor universitar la Montpellier, (Athur) Richardson – președintele Camerei de Comerț Franco-Spaniole și Franco-Portugheze din Marseille; 7. Participări la reuniuni oficiale, sociale: Mai multe reuniuni organizate de șeful Serviciului și dineuri organizate de subsemnatul; 8. Acțiune de lămurire asupra problemelor vitale românești (cu indicarea persoanelor): Cu persoanele indicate la punctul 6 în conversații; 9. Organizări de expoziții, conferințe asupra problemelor românești, controlul secțiunii cinematografice: Organizări de emisiuni literare radiofonice despre literatura românească și România; 10. Alte manifestări: a) Pregătirea editării unor volume de traduceri din Arghezi, Blaga și Pavel Dan, ce urmează să apară la Editura Vipreau din Marseille; b) Pregătirea unei serii de conferințe la Universitatea din Montpellier; c) Traduceri apărute în reviste franceze; d) Luare de contact cu industriașul marseillez Richardson pentru o eventuală organizare a unei Camere de Comerț Franco-Române la Marseille; e) Urmărirea activității Lectoratului de L(imbă) Română din Montpellier și a propagandei culturale în cadrul Lectoratului.

 

SEMNĂTURA,                                   VIZA ȘEFULUI SERVICIULUI,

(ss) Eugen Ionescu                                          (ss) I. Dragu

 

3.

FIȘĂ DE ACTIVITATE

(decembrie 1943 – ianuarie 1944)

 

A. NUMELE ȘI PRENUMELE: Ionescu Eugen. Funcțiunea: secretar principal cultural. Localitatea: Vichy.

B. ACTIVITATEA DE COLABORARE: 1. Partea de contribuție la rapoartele șefului serviciului (misiunii, serviciului). Ne scriem singuri rapoartele; 2. Însărcinări speciale: a) A întocmi împreună cu câte un ziarist francez în orașele Marseille, Vichy, Montpellier, Toulouse, lista gazetarilor și publiciștilor cărora urmează să li se distribuie alimentele ce vor fi oferite de ziariștii români; b) A urma întrevederile, la Marsilia, pentru constituirea Comitetului pentru Strângerea Relațiilor Economice și Comerciale în vederea creării Camerei de Comerț Franco-Române, lucru asupra căruia am referit din timp; c) Îngrijirea redactării rubricii culturale a „Buletinului de Informații” al Serviciului nostru de presă din Vichy și distribuirea de broșuri și cărți de propagandă în sectorul propriu de activitate; d) Urmărirea și raportarea situației Lectoratului de Limba Română din Montpellier; e) Precum și însărcinările prevăzute în Raportul nr. 1158 al șefului Serviciului nostru de presă.

C. ACTIVITATEA PERSONALĂ: 3. Rapoarte, referate, alte lucrări: Mai multe referate și rapoarte privitoare la: a) organizarea de noi a unor emisiuni literare radiofonice; b) la publicarea unor traduceri din literatura română; c) la acțiunea de propagandă prin cinematograf; d) la înaintarea unor traduceri publicate de noi în „Chaiers du Sud” și în „Demain”; e) privitor la constituirea unui Comitet, la Marsilia, de Strângere a Relațiilor Economice Franco-Române și a publicării unui „Buletin” al Comitetului; 4. Conferințe ascultate, ținute […]; 5. Articole proprii și primite publicate: a) Publicarea de traduceri din poezia românească în „Chaiers du Sud” (dec. 43); b) Publicarea traducerii noastre (Zborul de la cuib – L’abandon du nid) din Pavel Dan în hebdomadarul francez „Demain” (19. II. 44 și 03. II. 44); c) întocmirea materialului documentar despre Carmen Sylva publicat cu ocazia comemorării EI de publicistul Maurice Ricard în ziarul „Journal des Débuts” (3.XII.1943); e) Note diferite apărute în „Buletinul cultural” și reproduse în publicații franceze; f) Îngrijirea publicării de dări de seamă asupra poemelor românești apărute; 6. Legături cu personalități, cercuri științifice, culturale, artistice, sportive, politice etc., din țara respectivă și membrii misiunilor străine: În afară de personalitățile, cercurile etc. asupra cărora am raportat în fișele noastre anterioare de activitate, mai suntem în contact cu: Cercul „Pour que l’Esprit Vive” din Marseille, cu Cercul revistei „Cahiers de L’Unité Française” condus de Jean Rivain, întemeietorul Academiei de Humanism, conducătorii hebdomadarelor „Combats”, „D.I.”, „Actu”, cu Dnii Firmin Roz – membru al Institutului, profesorul V. Tughem, precum și cu R. Tavernier – directorul revistei „Confluence”, P. Seghers – directorul revistei „Poésie. 44”, arh. Catele, scriitorii Joë Bousquet, H. Rode, Loisy, prof. Taladovie; 7. Participări la reuniuni oficiale, sociale: a) Am fost invitat, la Legația Germană de la Vichy, la reprezentările de filme germane; b) la recepția Legației Române din Ianuarie 1944; c) la diferite reuniuni, la Marsilia, în Cercurile literare locale; 8. Acțiunea de lămurire asupra problemelor vitale românești (cu indicarea persoanelor): În conversațiile avute cu persoanele indicate la punctul 6; 9. Organizări de expoziții, conferințe asupra problemelor românești, controlul secțiunii cinematografice: a) Asupra controlului acțiunii cinematografice, a se vedea raportul nostru din ianuarie ’44 privitor la prezentarea unor filme documentare românești la Vichy; b) O nouă „causerie” despre poezia românească la Cercul Literar „Pour que l’Esprit Vive”; 10. Alte manifestări: Pregătirea editării la Editura Vigneau a unei culegeri de poeme traduse din Tudor Arghezi; b) Pregătirea unui volum de nuvele din Pavel Dan, în traducerea lui S. Cabrini și a noastră, la Vigneau. Volumul în manuscris este gata; așteptăm doar aprobarea din țară pentru hârtie și autorizația familiei autorului; c) Pregătirea de emisiuni literare; d) Alte traduceri în lucru.

 

SEMNĂTURA,                                   VIZA ȘEFULUI SERVICIULUI,

(ss) Eugen Ionescu                                          (ss) I. Dragu