210 compuneri și teste rezolvate. Limba și literatura română – un pas sigur spre un BAC de succes


Moto: „O carte este o ușă care vă așteaptă să o deschideți. Dincolo de ea sunt promisiuni și certitudini. Dacă ați deschis-o, pășiți cu încredere mai departe, fără să uitați că fiecare pas în plus în cunoaștere presupune, în același timp, efort și bucurie. Bucuria de a reîntâlni ceea ce ați învățat în anii de dinainte de a descoperi lucruri și perspective noi, texte și elemente noi de comunicare, așa cum au fost pregătite și adunate între pagini de carte școlară, pentru a servi preocupărilor și așteptărilor celor care acum învață.”
Corneliu Crăciun
 
Examenul de bacalaureat, ca probă de evaluare finală, reflectă o situație care obligă la constatări, analize și identificarea soluțiilor în vederea asigurării unei educații de calitate. Rezultatele din ultimii ani confirmă necesitatea stringentă a unei pregătiri conștiente, riguroase, metodice pentru a susține examenul de bacalaureat la Limba și literatura română.
În acest sens, ne bucură apariția unei cărți-sinteză a activității didactico-metodice desfășurate de către profesorii Constantin Șchiopu și Cecilia Stoleru, 210 compuneri și teste rezolvate. Limba și literatura română, apărute la Editura TEO-Educațional, 2014.
Constantin Șchiopu, doctor, conferențiar universitar, profesor de limba și literatura română, un bun și competent coleg la catedră, este autorul a peste 100 de lucrări: manuale școlare (Literatura română, manuale pentru clasele a X-a; a XI-a; a XII-a), ghiduri (Comentarii literare. Ghid pentru examenele de bacalaureat și de admitere), studii critice (Poezia lui Stefan Augustin Doinaș: între mitic și baladesc), antologii (Slove de foc și slove făurite. Antologie de poezie românească interbelică) etc., lucrări de o reală utilitate pentru studierea limbii și literaturii române.
Lucrarea 210 compuneri și teste rezolvate. Limba și literatura română este concepută ca un ghid recapitulativ, unitar și sintetic pentru pregătirea examenului de bacalaureat, alcătuită în conformitate cu cerințele curriculumului și cu prevederile Ministerului Educației din Republica Moldova privind proba scrisă a examenului de bacalaureat la disciplina Limba și literatura română.
Cartea pornește de la ipoteza că, prin cunoașterea / înțelegerea / exersarea / interpretarea conceptelor-cheie, elevii își vor forma și dezvolta competențele specifice disciplinei și, de fapt, vor răspunde Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi, care consideră comunicarea în limba maternă „o abilitate de a interacționa într-un mod adecvat în cadrul întregii game a contextelor sociale și culturale”.
Prin conținutul său lucrarea are ca scop să răspundă la un șir de întrebări, pe care și le pune fiecare dintre candidații la bacalaureat și profesorii de limba și literatura română la orele de curs.
Cartea este alcătuită din șase părți și anume:
Partea I-a – Proza;
Partea a II-a – Dramaturgia;
Partea a III-a – Poezia;
Partea a IV-a – Caracterizarea personajului literar;
Partea a V-a – Noțiuni de teorie literară;
Partea a VI-a – Compuneri de utilitate socială și compuneri-corespondență.
Lucrarea cuprinde mai multe tipuri de subiecte:
• compuneri-eseuri de tip structurat, pornind de la un fragment dintr-o operă literară, de la o aserțiune critică sau având o anumită temă;
• caracterizări de personaje;
• includerea unei opere într-o specie sau într-un curent literar;
• comentarea titlurilor etc.
De exemplu: Caracterizați, într-un eseu structurat de 2-3 pagini, personajul principal dintr-un roman realist studiat.
Cerințe:
• definiți realismul;
• indicați 4 trăsături caracteristice acestui curent literar;
• prezentați evoluția personajului ales;
• indicați mijloacele de caracterizare utilizate de autor;
• reliefați semnificațiile acestui personaj.
Testele din volumul prezentat oferă sugestii de rezolvare, modele-suport pentru a susține cu succes examenul final, facilitând înțelegerea, interpretarea și comentarea fragmentelor din operele literare. Aceste modele îi ajută pe elevi la rezolvarea subiectelor I și II ale probei scrise.
Partea a VI-a a respectivei lucrări: Compuneri de utilitate socială și compuneri-corespondență (Cererea; CV-ul; Procura; Anunțul; Scrisoarea de felicitare; Scrisoarea de intenție etc.) ghidează elevul spre rezolvarea celui de-al III-lea subiect al testului.
Persoanele interesate vor găsi în această carte explicarea și exemplificarea noțiunilor de teorie literară: figuri de stil, tipologii de personaje, elemente de structură și compoziție etc.
În concluzie, lucrarea este eficientă în dezvoltarea competențelor specifice obiectului Limba și literatura română, oferind posibilități de atingere a succesului școlar prin examenul final – bacalaureatul, precum și de formare a unei personalități multilateral dezvoltate.