Un manual excelent de limba română pentru alolingvi


Prezentul manual a fost coordonat şi prefaţat de cunoscutul lingvist, profesorul Vasile Melnic, care, el însuşi, a scris şi a scos la lumină o mulţime de studii sociolingvistice, dicţionare, antologii, lucrări metodice cu privire la predarea limbii latine şi a limbii române viitorilor medici. Prin publicaţiile sale ştiinţifico-metodice, prin activitatea pedagogică de lungă durată şi deosebit de prodigioasă, profesorul Vasile Melnic a creat la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu” din Chişinău o adevărată şcoală lingvistică, formată, în principiu, din tineri specialişti-filologi de la facultăţile de litere, de la alte universităţi din Republica Moldova. O latură specifică a acestei şcoli constă în fondul ei istorico-romanic şi patriotico-civilizator cu vectorul îndreptat spre cunoaşterea istoriei, limbii, tradiţiilor, culturii, obiceiurilor, religiei neamului nostru.
Discipole ale profesorului Vasile Melnic sunt şi autoarele prezentului manual: Eugenia Mincu, absolventă cu diploma Magna cum laude a U.S.M., şi Argentina Chiriac, absolventă a U.S. „Al.Russo” din Bălţi. Manualul se numeşte „Limba română. Profil medical”, apărut în 2003 la Editura Litera.
Lucrarea prezintă o deosebită valoare nu doar prin faptul că este absolut necesară, ci şi pentru că e rodul unei munci perseverente şi se impune prin seriozitatea cu care a fost întocmită.
Deşi conceput ca material didactic principal pentru orele de limba română, destinat studenţilor din grupele alolingve de la Universitatea de Medicină, manualul poate fi un suport de studiere a limbii române pentru toţi cetăţenii alolingvi ai Republicii Moldova, medicina fiind un domeniu oarecum comun.
Autoarele au încercat să răspundă tuturor cerinţelor actuale de pregătire a mediciniştilor alolingvi, urmărind familiarizarea studenţilor cu texte ştiinţifice, de specialitate, literare şi adaptate; deprinderea unei terminologii fundamentale din domeniul medical, însuşirea celor mai frecvente structuri ale limbii literare; îmbogăţirea şi cultivarea vocabularului; precum şi formarea deprinderilor de a expune în mod oral sau în scris o problemă ştiinţifică de specialitate.
Ghidîndu-se şi de latura practică a procesului didactic, autoarele au reuşit să evite transformarea manualului în curs de gramatică sau în curs de specialitate.
Structurat în 28 de lecţii, manualul are drept reper textul care comportă valoarea unui agent cu acţiune multiplă în vederea dobîndirii competenţelor comunicative. Textul, reprezentînd prin sine un model de limbă literară, de situaţii de comunicare, oferă posibilităţi de exersare a principalelor instrumente de muncă intelectuală, pornind de la obiectivele fundamentale ale instruirii: studentul să înţeleagă audiind şi citind şi să se exprime corect vorbind şi scriind.
Problemele de gramatică incluse la fiecare temă nu sunt exhaustive, ci selective şi urmăresc un scop didactic limitat.
În abordarea problemelor lexicale autoarele s-au orientat, probabil, după acelaşi criteriu al selecţiei, în funcţie de domeniul propus, au evidenţiat aspectele principale din româna actuală, în special din limbajul de specialitate. În acest sens sînt binevenite microdicţionarele prezentate la sfîrşitul fiecărui text.
Impresionează varietatea exerciţiilor gramaticale şi lexicale ce antrenează abilităţile comunicative şi care urmăresc evident acelaşi scop – cultivarea dexterităţilor de comunicare şi de exprimare fluentă.
Prezentarea relaţiilor de sinonimie, polisemie, omonimie, antonimie etc. contribuie eficient la îmbogăţirea vocabularului. Considerăm necesară şi binevenită tema “Stilurile funcţionale ale limbii române” şi insistenţa autoarelor asupra unor modele de acte oficial-administrative.
În ansamblu, textele alese cu gust, exerciţiile lexicale, lexico-gramaticale, fonetice, terminologia medicală bine prezentată denotă o înaltă competenţă. Manualul oferă studenţilor şansa de a-şi consolida cunoştinţele şi de a-şi cultiva abilităţi de comunicare în limba română.
Manualul recenzat apare în condiţii poligrafice excelente: aproape pe fiecare pagină (din cele 400) se dau fotografii, desene, tabele, portrete, planşe. Deosebit de reuşită şi originală este coperta manualului.
Se impune şi o sugestie: la o nouă ediţie ar fi de dorit ca la sfîrşitul manualului să se dea un dicţionar român-rus şi rus-român, de asemenea, o listă cu cele mai uzuale proverbe şi locuţiuni româneşti. Aceste „accesorii” ar înlesni consultarea mai rapidă a textelor.
În final, putem afirma cu certitudine că autoarele şi-au atins scopul expus în „conceptul manualului” (p. 7-8). Manualul este interesant, captivant şi atractiv, vademecum pentru toţi alolingvii care doresc să însuşească limba noastră cea română.