Opera lui Dimitrie Cantemir în cultura europeană: Descriptio Moldaviae


În câteva numere din ultima vreme revista Limba Română a publicat fragmente din lucrarea Descrierea Moldoveide Dimitrie Cantemir în cultura europeană,semnată de istoricii Andrei şi Valentina Eşanu. Recent, cartea a văzut lumina tiparului la Editura Pontos din Chişinău*.
Cu aproape trei secole în urmă, Descriptio Moldaviae a suscitat, în scurtă vreme după elaborarea ei, interesul oamenilor de ştiinţă şi cultură din Estul şi Vestul Europei. Prin efortul lui Antioh Cantemir, a altor distinse personalităţi ale culturii moderne opera cantemiriană a fost pusă în circuitul valorilor europene. Pe parcursul secolelor XVIII-XX, prin numeroase copii manuscrise în limba latină şi în traduceri, prin ediţii germane, ruseşti, româneşti etc., Descrierea Moldovei si-a găsit un loc de frunte în patrimoniul cultural şi spiritual european, servind drept sursă de documentare, informaţie şi inspiraţie nu numai pentru cercurile academice şi cărturăreşti, ci şi pentru cele politice, diplomatice şi culturale din întreaga Europă.
Prin Harta Moldovei, întocmită şi anexată la Descrierea Moldovei,Dimitrie Cantemir s-a dovedit a fi un geograf şi cartograf de înaltă ţinută ştiinţifică, opera sa fiind utilizată de către mulţi cărturari ai vremii.
Biografia acestei celebre opere cantemiriene arată că odiseea ei continuă, construind noi punţi între trecut şi viitor, între oameni, ţări şi popoare.
Noua lucrare semnată de Andrei şi Valentina Eşanu, dedicată în exclusivitate Descrierii Moldovei,vine să familiarizeze tineretul studios, publicul cititor cu unul dintre cele mai importante tratate ştiinţifice cantemiriene.
Volumul numără 596 + XXIV pagini cu imagini şi este structurat în trei părţi. Prima parte cuprinde biografia şi caracterizarea succintă a principalelor opere ale lui Dimitrie Cantemir. Partea a doua include un studiu monografic riguros, structurat în şase capitole şi 38 de paragrafe despre Descrierea Moldovei,şi ample investigaţii privind procesul de elaborare a tratatului şi legăturile marelui nostru cărturar cu cercurile ştiinţifice din Rusia şi Germania în perioada scrierii lucrării. În continuare volumul conţine informaţii despre manuscrisele în limba latină şi despre traducerile tratatului în diferite limbi; editarea şi receptarea celebrei opere cantemiriene în cultura europeană, inclusiv în cea românească prin intermediul unor traduceri şi ediţii în limbile germană, rusă, română ş.a.m.d.
Partea a treia cuprinde textul original (în limba latină) al Descrierii Moldovei într-o variantă manuscrisă de la mijlocul sec. al XVIII-lea, care se păstrează în prezent în secţia de cărţi rare şi manuscrise a Bibliotecii regionale ştiinţifice „A. M. Gorki” din Odessa. Textul latin este reprodus după o fotocopie integrală a acestui codice din fondurile Secţiei de cărţi rare şi manuscrise a Bibliotecii Naţionale din Chişinău (o descriere mai detaliată a acestui manuscris se conţine în Capitolul III, punctul 6, al Părţii a II-a a lucrării). Din punctul de vedere al autorilor manuscrisul în cauză este cel mai complet şi cel mai fidel originalului cantemiresc al Descrierii..., fapt care i-a determinat pe cercetători să-l reproducă.
Cartea mai include numeroase ilustraţii ce ţin de iconografia cantemireştilor, operele lui Dimitrie Cantemir în manuscrise şi ediţii din diverse ţări europene.
Atât studiile din prima şi a doua parte, cît şi textul manuscris în limba latină pot fi utilizate de studenţi şi elevi, de cercetători şi cadre didactice în procesul de studiere şi predare a operei lui Dimitrie Cantemir, precum şi în studierea limbii latine în care a scris precursorul nostru.
Subliniem că lucrarea a fost elaborată în cadrul Secţiei de istorie a culturii şi ştiinţei a Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Volumul vede lumina tiparului cu sprijinul financiar al Ministerului Educaţiei din Republica Moldova.
 
 
* Andrei Eşanu, Valentina Eşanu. Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir în cultura europeană. Studiu monografic şi anexă facsimilată a manuscrisului în limba latină Historicae Moldaviae. Partes Tres [Descrierea Moldovei] de Dimitrie Cantemir din Biblioteca regională „A. M. Gorki” din Odessa, Chişinău, Editura Pontos, 2004, 596 +XXIV p.