Concursul „Moştenire” (ediţia a douăsprezecea)


 

organizat din iniţiativa Alianţei pentru Sprijinirea Basarabiei cu sediul la Paris, Franţa

 
Stimaţi şi iubiţi fraţi!
Dragi tineri!
Lansând cea de-a 12-a ediţie a concursului „Moştenire” ţinem să facem cunoscut tinerilor, şi nu numai lor, sprijinul pe care românii aflaţi în diferite ţări din Occident l-au acordat, an de an, organizării şi bunei desfăşurări la Chişinău a acestui concurs. Fraţii noştri români (ardeleni, bănăţeni, munteni, olteni, moldoveni, macedoneni ş.a.) cunoscând tragedia naţională prin care au trecut basarabenii în cei cca. 150 de ani de ocupaţie străină (1812-1918 şi 1944-1989) au conştientizat necesitatea iniţierii unor acţiuni culturale, concretizate în concursuri anuale cu teme din istoria românilor şi istoria literaturii române.
Acum, la scurgerea a 12 ani, nu putem decât să le exprimăm sentimentele noastre de gratitudine, conştienţi că şi ei se află departe de ţară din motive datorate tot unui destin istoric vitreg. Fapta lor constituie, în acelaşi timp, o lecţie vie despre identitatea şi unitatea neamului românesc în spaţiul cântat de poetul nostru naţional Mihai Eminescu: „De la Nistru pân’la Tisa…”.
Cu aceste gânduri lansăm ediţia a 12-a a concursului „Moştenire” la care vă invităm să participaţi activ.
Acest concurs este destinat elevilor din clasele superioare ale liceelor şi ale celorlalte şcoli echivalente din Republica Moldova şi din Ucraina. Se vor acorda următoarele premii şi distincţii pe cele două secţiuni: a) Istoria românilor; b) Istoria literaturii române:
Premiul I, în valoare de 200 dolari – pentru fiecare din cele două secţiuni;
Premiul II, în valoare de 150 dolari – pentru fiecare din cele două secţiuni;
Premiul III, în valoare de 100 dolari – pentru fiecare din cele două secţiuni;
Menţiuni: 5 menţiuni a câte 50 dolari, pentru fiecare din cele două secţiuni.
De remarcat că pentru prima oară în istoria concursului „Moştenire” toţi participanţii care vor fi promovaţi în etapa a doua (în afara celor 17 câştigători ai distincţiilor anunţate mai sus) vor beneficia de premii de încurajare în valoare de 300 lei fiecare. Această susţinere generoasă va fi acordată celor pasionaţi de istoria şi de literatura română de către dl Valeriu Cosarciuc, deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea fracţiunii „Alianţa Moldova Noastră”.
Îndemnăm cu această ocazie şi pe alţi oameni din ţară şi de peste hotare să susţină mişcarea de renaştere spirituală a tinerei generaţii.
Un premiu special, în valoare de 100 dolari, pentru cea mai originală lucrare la literatura română, a instituit distinsul om de cultură dl Toma Istrati, România.
Toţi premianţii, precum şi cei răsplătiţi cu menţiuni, vor primi în dar cărţi. Pentru elevii din Ucraina se prevede rambursarea cheltuielilor de transport.
Subiectele pentru concurs, termenele în care se va desfăşura concursul şi alte chestiuni de acest gen rămân în grija Comitetului Organizatoric de la Chişinău.
 
Cu alese sentimente frăţeşti,
Alianţa pentru Sprijinirea Basarabiei
Preşedinte, Eugen Holban
 
 
Subiecte la istorie:
1. Continuitatea poporului român în aşa-zisa „epocă întunecată”.
2. Geneza vieţii orăşeneşti în spaţiul românesc intra- şi extra-carpatic: studiu comparativ.
3. Studiu de caz: Tratatul moldo-polon din anul 1499 (premise, conţinut, consecinţe).
4. Ştefan cel Mare şi Sfântul Munte Athos.
5. Ideea unităţii româneşti în timpul Revoluţiei din 1848-1849.
6. Problema Basarabiei la Congresele de pace de la Paris (1856) şi Berlin (1878).
7. Învăţământul naţional în Principatele Române în prima jumătate a veacului al XIX-lea.
8. Sfatul Ţării: între adevăr istoric şi interpretări tendenţioase.
9. Învăţământul istoric naţional reflectat în presa oficială din Republica Moldova (2001-2005).
10. Învăţământul istoric naţional reflectat în presa neoficială din Republica Moldova (2001-2005).
 
Subiecte la literatura română:
1. Interesul pentru folclor în perioada contemporană (studii, articole, culegeri).
2. Texte religioase din secolul al XVIII-lea – monumente de limbă, cultură şi literatură.
3. Spirit critic şi ideal etic în fabulistica lui Al. Donici şi Gr. Alexandrescu.
4. Opera lui Vasile Alecsandri în orizontul de aşteptare al tânărului cititor.
5. „Dorul de absolut” în opera lui Goethe, Novalis şi Eminescu.
6. Jovialitate şi ludic în opera lui Ion Creangă.
7. Minunile lumii şi fascinaţia cunoaşterii în lirica lui Lucian Blaga.
8. Rolul creaţiei lui Grigore Vieru în formarea personalităţii tânărului contemporan.
9. Funcţia artistică a obiceiului popular în proza lui Liviu Rebreanu şi Dumitru Matcovschi.
10. Tipologia romanului românesc contemporan.
 
Condiţiile concursului:
Participanţii vor prezenta lucrările în volum de 15-20 de pagini dactilografiate la două intervale sau scoase la imprimantă, cu spaţierea şi mărimea caracterelor respective sau scrise citeţ în caiet.
Lucrările vor fi expediate pe adresa redacţiei săptămânalului Literatura şi arta: str. Sfatul Ţării, nr. 2, cod poştal 2009, or. Chişinău, până la 10 martie 2005. Pe plic se va indica: Pentru Concursul „Moştenire”, secţiunea şi numărul temei. La concurs vor fi admise lucrările consacrate unei sigure teme de la secţiunea dată.
Pentru etapa a doua vor fi invitaţi autorii celor mai bune lucrări. Discuţiile vor avea loc cu precădere pe baza temelor propuse.
Cerinţele faţă de perfectarea lucrărilor:
1. Pe foaia de titlu se va indica:
a) Concursul „Moştenire”;
b) Secţiunea, numărul temei şi tema;
c) Numele, prenumele, instituţia de învăţământ, clasa şi adresa completă a autorului;
2. Lista literaturii consultate (monografii, studii, articole etc.) se va anexa la sfârşitul lucrării.
La concurs sunt invitaţi să participe elevii gimnaziilor, liceelor, colegiilor.
Rezultatele concursului vor fi anunţate în presă.
 
Relaţii la telefon: 21.02.12, dna Raisa Ciobanu.