Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

IN MEMORIAM SILVIU BEREJAN

Promotor al ştiinţei filologice

Anatol EREMIA

Alte articole de
Anatol EREMIA
Revista Limba Română
Nr. 9-10, anul XVIII, 2008

Pentru tipar

1. Acad. Silviu Berejan a abordat în studiile sale probleme dintre cele mai actuale referitoare la situaţia lingvistică din Republica Moldova, optând pentru funcţionarea în condiţii normale a limbii române, ca limbă oficială a statului, în toate domeniile şi sferele de activitate. În 1998, în cadrul Comisiei interdepartamentale privind problemele limbii şi, ulterior, în multe articole, cu dovezi incontestabile, a fundamentat teoretic şi a demonstrat cu vădită claritate identitatea şi unitatea glotică moldo-română, argumentând, în acelaşi timp, necesitatea revenirii limbii noastre la fireasca grafie latină. Cu sprijinul activ al colegilor săi de breaslă, savantul a combătut în repetate rânduri falsa teorie a „moldovenismului” în istorie, cultură şi tradiţii, s-a pronunţat răspicat împotriva etnonimului politizat moldovean şi glotonimului inventat limba moldovenească, susţinând fără ezitare că denumirea corectă a limbii noastre este limba română: „Adevărul este numai unul, şi limba noastră este numai una – Limba Română”.
2. Şi-a început activitatea profesională ca pedagog la instituţiile de învăţământ superior din republică. Mi-a fost şi mie profesor la Universitatea de Stat din Chişinău. A ocupat apoi diferite posturi: cercetător ştiinţific superior, secretar ştiinţific, şef de sector şi director al Institutului de Limbă şi Literatură al A.Ş.M., academician-coordonator al Secţiei de Ştiinţe Socioumane a A.Ş.M., director al Institutului de Lingvistică al A.Ş.M., cercetător-ştiinţific principal al Institutului de Filologie al A.Ş.M. În activitatea sa de conducător şi de organizator al muncii ştiinţifice, a susţinut principalele domenii de cercetare şi a iniţiat noi direcţii de investigaţii.
3. Savantul Silviu Berejan şi-a desfăşurat activitatea ştiinţifică în variate domenii ale lingvisticii: gramatică, istoria limbii, lexicologie şi lexicografie, romanistică, slavistică, sociolingvistică. A contribuit la dezvoltarea lingvisticii teoretice şi la implementarea noilor metode de cercetare în studiul lexicului şi al sinonimiei lexicale. S-a impus ca promotor al ştiinţei filologice şi al normelor limbii române standard. A participat cu rapoarte şi comunicări la numeroase conferinţe, simpozioane şi congrese ştiinţifice naţionale şi internaţionale. A contribuit la pregătirea şi educarea multor lingvişti, dintre care 16 discipoli ai săi au obţinut gradul ştiinţific de doctor şi 6 – cel de doctor habilitat în filologie.
4. A publicat peste 450 de lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, inclusiv cele 2 monografii – Contribuţii la studiul infinitivului (1962) şi Echivalenţa semantică a unităţilor lexicale (1973). Studiile sale monografice sunt lucrări de referinţă în domeniu, servind drept model de cercetare în lingvistica modernă. Ele tratează aspecte şi probleme ce ţin de esenţa ştiinţei lingvistice: sistemul şi structura limbii, statutul unităţilor fundamentale ale sistemului limbii, raporturile dintre entităţile limbii la diferite niveluri, corelaţiile dintre sistem şi normă, dintre normă şi varietăţile teritoriale ale limbii.
5. Neuitatul om de ştiinţă a trăit în condiţiile unei epoci zbuciumate, precum zbuciumat a fost şi destinul acestui neam din care savantul îşi trage obârşia. Ne-a lăsat moştenire tot ce a scris, tot ce a susţinut şi a promovat în decursul vieţii sale – o comoară de gânduri şi de idei, transpuse în volume de cărţi şi realizate în viaţă, un tezaur de opere ştiinţifice de primă valoare şi de imperioasă necesitate.

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog