Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

FĂURITORI AI UNIRII

LECŢIILE ISTORIEI

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

STAREA DE VEGHE

DEZINFORMAREA, ARMĂ A MANIPULĂRII

EX CIVITAS

CUVINTE DEZVELITE

ITINERAR LEXICAL

RĂDĂCINI ÎN TIMP

CRITICĂ. ESEU

SINTEZE

PROZĂ

DIALOGUL ARTELOR

LITERATURĂ ŞI DESTIN

PRO DIDACTICA

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

REGISTRU ACTUAL

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

CONGRESUL I AL FILOLOGILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Cu şi prin cuvânt*

Sergiu NAZARIA

Alte articole de
Sergiu NAZARIA
Revista Limba Română
Nr. 9-12, anul XI, 2001

Pentru tipar

Stimaţi participanţi la congres, onorat auditoriu, permiteţi-mi să dau citire mesajului oficial al ministrului.
Mulţumesc comitetului de orga­nizare pentru invitaţia de a participa la acest prestigios şi reprezentativ for al filologilor din republica Moldova. Este o mare onoare pentru mine. În numele Ministerului Învăţământului adresez un salut călduros tuturor parti­ci­panţilor la Congres.
Ne bucurăm că în această sală, alături de filologi, scriitori cu renume, ziarişti, sunt prezenţi şi profesori universitari, profesori de liceu, studenţi, aceasta demonstrând că întâlnirea de astăzi pune accent pe colaborarea fruc­tuoasă între cercetare şi învăţământ, între oamenii de ştiinţă şi cadrele didactice. Cred de ase­menea că a fost o idee bună de a invita să participe la întrunire, alături de profesorii de limba română, şi profesori care predau limbi străine cu atât mai mult cu cât această acţiune se desfăşoară în anul european al limbilor.
Ministerul Învăţământului acor­dă o atenţie deosebită studierii în instituţiile de învăţământ a tuturor limbilor, dar în primul rând a limbii române, care, fiind vorbită de cel puţin 65% din populaţia republicii, este limba oficială a statului şi este, vorba clasicului, “cartea de boierie a unui neam care trebuie păstrată cu sfin­ţenie”. În acest context, sub egida ministerului, au fost elaborate noi programe de învăţământ, planuri de studii, manuale şi alte materiale didactice, apreciate atât de profesori, cât şi de studenţi şi elevi. Viaţa însă ne arată că este necesar un studiu mai aprofundat al limbilor materne în şcoală. În acest scop, în planurile de învăţământ pentru viitorul an şcolar, care va începe peste câteva zile, s-au introdus unele modificări. Astfel, de acum înainte, în clasele V-IX, se mai adaugă câte o oră pe săptămână la limba română în şcoala cu predare în limba română şi respectiv la limba rusă în şcoala cu predare în limba rusă.
Ţin să vă informez că toate clasele I-II vor fi asigurate cu ma­nuale de limba română şi cu Ghidul pentru profesor. sperăm de asemenea ca elevii claselor VII-IX să beneficieze de toate manualele în anul viitor sau, cel târziu, peste un an.
Aceasta e situaţia în învă­ţământul obligatoriu (clasele I-IX).
În ceea ce priveşte liceele, adică clasele X-XII, se preconizează ca manualele necesare să fie puse pe băncile elevilor până la 25 septem­brie, dar aceasta nu mai depinde de minister, ci de editurile respon­sabile de apariţia manualelor.
În vizorul specialiştilor de la mini­ster este şi predarea limbii române în şcoala alolingvă. În aceste şcoli de asemenea a fost introdusă supli­mentar încă o oră de limba română pe săptămână. Mai mult, la 1 septem­brie, clasele I-IX din şcolile alolingve vor fi asigurate în proporţie de 100% cu manuale de limba română şi cu Ghidul pentru profesori.
Onorată asistenţă, pentru că suntem în ajunul sărbătorii Limba Noastră şi în curând va începe noul an şcolar, ţin să exprim sincere mulţu­miri tuturor profesorilor din această sală, dar şi din republică ce realizează procesul educaţional cu şi prin cuvânt, dorindu-le noi perfor­manţe.
În încheiere, le doresc succes tuturor studenţilor prezenţi aici, pre­cum şi tuturor studenţilor şi elevilor din republică, în studiul disciplinelor şcolare, dar mai ales în învăţarea lim­bii materne. Iar participanţilor direcţi la Congres – sănătate şi înţelepciune în desfăşurarea lucrărilor primului congres al filologilor din Republica Moldova.
 
 
* Text reprodus după fonograma congresului.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog